• BIST 91.099
  • Altın 212,844
  • Dolar 5,3219
  • Euro 6,0531
  • İstanbul : 9 °C
  • Ankara : 1 °C
  • İzmir : 9 °C
  • Bursa : 6 °C
  • Adana : 15 °C

500 bin tatilci rezervasyon yaptırdı

29.09.2014 20:36
500 bin tatilci rezervasyon yaptırdı
BALKANLAR ÖNDE - Kurban Bayramı’nda toplam 500 bine yakın kişi turlara kayıt yaptırdı. Rezervasyonsuzlarla birlikte sayı 1,5 milyonu aşacak. Yurtiçinde Antalya, yurtdışında ise Balkanlar ilgi görüyor.
KAMU HABER Ari­fe­nin, ka­mu ça­lı­şan­la­rı için izin gü­nü sa­yıl­ma­sıy­la bu yıl­ki Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li 5 gü­ne uza­dı. Bu du­rum, za­ten ken­di­ni 4,5 gün­lük son yaz ta­ti­li­ne ha­zır­la­yan­lar için de tam bir pi­yan­go ol­du.
  Yur­ti­çi 300 bin ki­şi
  Uz­man­la­rın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re bu bay­ram için yak­la­şık 500 bin ki­şi re­zer­vaz­yon yap­tır­dı. Bun­la­rın 300 bi­ni yur­ti­çi, 200 bi­ni de yurt­dı­şı ta­til pe­şin­de. Bu ki­şi­le­rin har­ca­ma­la­rı­nın da 500 mil­yon li­ra­yı aş­ma­sı bek­le­ni­yor.
  Nü­ans Tur Ge­nel Mü­dü­rü Gün­gör Ka­bak re­zer­vas­yon­suz ha­re­ket eden mün­fe­rit ta­til­ci­ler­le bir­lik­te bu ra­ka­mın bir bu­çuk mil­yo­nu aşa­ca­ğı­nı kay­det­ti. Gün­gör Ka­bak, şöy­le de­vam et­ti: “Ta­til bel­de­le­rin­de haf­ta­lık ko­nut ki­ra­la­yan ya da otel dı­şın­da bir se­çe­nek bu­lan çok sa­yı­da va­tan­da­şı­mız mev­cut. Tah­mi­nim­ce bay­ra­ma bir­kaç gün ka­la re­zer­vas­yon­lar ta­ma­men dol­muş ola­cak­tır.”
  Bal­kan­lar öne çık­tı
  Böl­ge­sel so­run­la­rın ve vi­ze uy­gu­la­ma­la­rın tu­riz­mi iç pi­ya­sa­ya kay­dır­dı­ğı­nı da ak­ta­ran Ka­bak, “Ör­ne­ğin Mı­sır ve Su­ri­ye da­ha ön­ce­le­ri çok sat­tı­ğı­mız des­ti­nas­yon­lar­dı an­cak ya­şa­nan sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı bu böl­ge­ler gün­dem­den düş­tü. Ay­rı­ca ta­ti­lin 5 gün ol­ma­sı va­tan­da­şı ya­kın böl­ge­le­re yön­len­di­ri­yor. Bos­na Her­sek baş­ta ol­mak üze­re vi­ze so­ru­nu ol­ma­yan Bal­kan ül­ke­le­ri, Fas gi­bi ül­ke­le­re yo­ğun­luk kay­dı" de­di. Kabak ay­rı­ca, Pa­ri­s’­in ço­cuk­lu ai­le­le­rin göz­de­si ol­du­ğu­na işa­ret et­ti.
  An­tal­ya yi­ne göz­de
  Tur Ope­ra­tör­le­ri Plat­for­mu söz­cü­sü Cem Po­la­toğ­lu ise yur­ti­çin­de de­niz-kum-gü­neş tur­la­rın­da An­tal­ya'nın ba­şı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, Kıb­rı­s’­ın ve bay­ram bo­yun­ca sa­nat­çı çı­ka­ran otel­le­rin rağ­bet gör­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

5 yıldızlı oteller 1500 lira

Bay­ram dö­ne­mi­ni de içi­ne alan 5 gün için 5 yıl­dız­lı Gü­ney otel­le­rin­de ko­nak­la­ma, or­ta­la­ma 1500 li­ra­dan baş­lar­ken, Kıb­rı­s’­ta­ki otel­ler 1200-1800 li­ra ara­lı­ğın­da. Bu ra­kam 4 yıl­dız­lı otel­ler­de 800 li­ra­ya ka­dar dü­şe­bi­li­yor. Polatoğlu, bayramdaki tur fiyatları hakkında şu bilgileri verdi: “Kapadokya 350 lira, Karadeniz 699 lira , Ege-Akdeniz 650 lira. Yurtdışında ise 3 gece 4 günlük Avrupa başkentleri ortalama 499 euro." 

15 milyon kişi akrabaya

Her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da oto­büs ter­mi­nal­le­ri ve ha­va mey­dan­la­rın­da bir yo­ğun­luk bek­le­ni­yor. Yı­lın ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de top­lam yol­cu sa­yı­sı­nın 115 mil­yon ol­du­ğu­nu bil­di­ren Gün­gör Ka­bak, “Ha­va mey­dan­la­rın­da 24 sa­at me­sa­i ya­pı­la­cak. Sı­la­yı ra­him zi­ya­re­ti ya­pa­cak­la­rın sa­yı­sı ise 20 bin oto­büs se­fe­riy­le bir­lik­te 15 mil­yo­na ula­şa­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim