• BIST 91.387
  • Altın 214,046
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • İstanbul : 7 °C
  • Ankara : 0 °C
  • İzmir : 9 °C
  • Bursa : 5 °C
  • Adana : 6 °C

6552 Sayılı Torba Kanunda Memurlar Yönünden Tüm Değişiklikler

16.09.2014 16:09
6552 Sayılı Torba Kanunda Memurlar Yönünden Tüm Değişiklikler
Kamuoyunu bir yıldan fazla meşgul eden Torba Kanun 6552 kanun numarasıyla yasalaşıp Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiş bulunuyor. Kanunun memurlarla ilgili yönünü ortaya koymak istiyoruz.

Toplamda tam 66 farklı kanunu değiştiren 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun“ memurlarla ilgili olarak çeşitli kanunlarda yaptığı değişiklikleri göz önüne saha kolay sermek amacıyla bir kısmını tablolaştırdık. Ancak bir kısmını da özet biçiminde sunmayı uygun bulduk.

Değişiklik Tablosu

6552 sayılı Kanundaki yeri

İlgili Kanun

Eski Hali

Değişik hali

Madde 66

657 sayılı Kanunun 4/c maddesine eklenen fıkra

C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir

Değişikliğin Anlamı: 

Değişiklikten önce de Özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen işçilerden bu kapsamda geçici personel olarak kamu kurumlarına atananlar her yıl çıkartılan kararnamelerle çalıştırılıyorlardı. Mamafih getirilen hüküm geçici personele kadro tahsisi anlamına gelmediğinden fıkranın ilgili kanuna konması pratikte bir şey değiştirmeyecek. BKK'lerle gerçekleştirilen çalıştırma kanuna dayanmış olacak. 

Madde 67

657 sayılı Kanunun 57 nci maddesi 1.fıkrasında değişiklik

Adaylık süresi sonunda başarısızlık:
Madde 57 -
Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

Adaylık süresi sonunda başarısızlık:
Madde 57 -
Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

Değişikliğin Anlamı: 

Aday memur iken hangi disiplin cezalarının ilişik kesilmesine neden olacağı konusunda net bir tanımlama getirilmiş olunuyor. Böylelikle sadece kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan memurun görevine son verilebilecek. Diğer disiplin cezaları bu sonuca yol açmayacak. 

Madde 68

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine eklenen bent ve Ek Gösterge Cetveline eklenen ibareler

 

657 sayılı Kanunun;
a) 152 nci maddesinin “II - Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
“n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,”
b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi ve “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik İl Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.


Değişikliğin Anlamı: 

İş-Kur iş ve meslek danışmanları için %150 özel hizmet tazminatı ödenmesi (Halen geçerli rakamlara göre 1097,22 TL) , Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısına 1.derecede 3600 ek gösterge verilmesi hükmü getirilmiş bulunuyor. 

Madde 69

657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde değişiklik

Ek Madde 33 - 
Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Ek Madde 33 - 
Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Değişikliğin anlamı: 

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, 112 acil sağlık hizmetlerine ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ek olarak aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezlerine de nöbet ücreti getiriliyor. Bu kapsamdaki personel haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), nöbet ücreti alabilecek. Ancak bir ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacak. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da 35 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı kadar saatlik nöbet ücreti ödenecek. 

Madde 70

375 sayılı KHK eki 2 Sayılı Cetvele eklenen ibareler 

 

MADDE 70 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelin 8 inci sırasına “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

Değişikliğin anlamı: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanının maaşına esas ücret ve tazminat göstergeleri belirlenmektedir. Buna göre bu unvandakiler 51900xMaaş Katsayısı tutarında ücret (Halen geçerli katsayıya göre 3996,20 TL GV.'ye tabi) ve 28575xMaaş (Halen geçerli katsayıya göre 2200,22 TL, GV'ye tabi değil) katsayısı tutarında tazminat alabilecekler. 

Madde 71

375 sayılı KHK'ye eklenen ek 17 nci madde

 

EK MADDE 17 - 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.”

Değişikliğin anlamı: 

İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemeyecek. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek.

Madde 89

6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin g) bendinde değişiklik

g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri

Değişikliğin anlamı: 

Harcıraha hak kazanmak için görevlendirilen yerin memuriyet mahalli dışında olması gerekiyor. Memuriyet mahalli kavramında getirilen değişikliğe göre büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde “İl mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” belirtecek. Böylece büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile buralarda görevlendirilen memurlar için harcırah ödemelerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. 

Madde 89

2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi 1.fıkrasında değişiklik

MADDE 28 - 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

Madde 28 : Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları 
taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması 
ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır

Değişikliğin anlamı: 

Kamu kurumlarında yönetici kadrolarında çalışanlar ve kolluk kuvvetlerinin kadrolarında çalışanlar için; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde, kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya atanması suretiyle uygulanacak. Söz konusu görev değişikliklerinin telafisi güç veya imkânsız zarar doğurmayacağına hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanmamasına dair durumlarda disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacaktır. Memur hakları dahası insan hakları bakımından 6552 sayılı Kanundaki en olumsuz hüküm olarak bu maddeyi işaretlemek mümkün. Bu madde Danıştay'ı da büyük ölçüde fonksiyonsuz ve fiilen etkisiz kılıyor. İdareyi idari yargı denetiminden çıkarmış oluyor. 

Madde 108

4046 sayılı Kanunun 22.maddesi ikinci fıkrası üçüncü cümlesi

Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır.

Bu personelden 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır

Değişikliğin Anlamı: 

Değişiklikten önce mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınan uzman veya müfettiş unvanlı olanlar hariç, 399 eki 1 sayılı cetveldeki Başuzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür gibi unvanlarda bulunan kamu personeli özelleştirme nedeniyle 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında atandıklarında “Araştırmacı” unvanıyla atanıyorlardı. Değişiklik ile bu durumdaki personelin atamaları Araştırmacı unvanlı kadrolara yanında istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılabilecek. 190 sayılı KHK eki 1 sayılı cetveldeki kadrolar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ifade ediyor. 

 

Madde 110

4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde 

 

GEÇİCİ MADDE 27 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 22 nci maddenin ikinci fıkrasının değiştirilen üçüncü cümle hükmü, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde Araştırmacı kadrolarına atanmış olanlardan otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak başvuranlar hakkında da uygulanabilir

Değişikliğin Anlamı: Özelleştirme neticesi 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde daha önce Araştırmacı unvana atanmış olanlar da 6552 sayılı Torba Kanunun 109 uncu maddesiyle 4046 sayılı Kanunda yapılan değişiklikten faydalanarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla atanabilecek. Bunun için Araştırmacı personelin 30 gün içinde (10.10.2014 tarihine kadar) yazılı olarak başvurması şart bulunuyor. 

   

Kısa Kısa Diğer Değişiklikler

6552 sayılı Yasanın 72 nci maddesiyle Milli Eğitim Bakanlığına 35 bini 2014 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine de çeşitli kadrolar ihdas ediliyor. 

6552 sayılı Yasanın 84 üncü maddesiyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları aleyhine başlatılacak rücu işlemlerinde zamanaşımı süresi ödeme tarihinden itibaren iki sene, zarara yol açan işlemin tarihinden itibaren on yıl olarak saptanıyor. 

6552 sayılı Yasanın 85 inci ve 86 ncı maddeleri ile 5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevli din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilmesi, 1. dereceden emekli olan belediye başkanlarına ise yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

6552 sayılı Yasanın 95 inci maddesiyle, öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenleniyor. Bunun yanında aday öğretmenliğe atanmak için daha önce “Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından” yapılan sınavın “Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından” yapılabileceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında “yazılı ve sözlü şartı” “yazılı ve/veya sözlü” olarak değiştirilmiştir. Herhalde yetkililer yazılı sınavda bizim görmediğimiz bir sakınca görerek hem yazılı hem de sözlü sınav yapılmasını ortadan kaldırıyor. Bunda yazılı sınavda çok yüksek puan alıp da her nasılsa sözlü sınavda başarılı sayılmayan başvurucuların sızlanma ve şikâyetlerine baştan engel konulmak isteniyor. 

6552 sayılı Yasanın 102 ve 103 üncü maddeleriyle Başbakanlıkta 380 adet Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilerek, özlük haklarına ve bu kadrolara yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeler yapılmış bulunuyor. Ayrıca söz konusu kadro sayısının yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde diğer kurumlardan, kişilerin muvafakati aranmaksızın atama yapılabileceği düzenleniyor.

6552 sayılı Yasanın 117 nci maddesiyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline çalışma saatleri dışında nöbet görevi verilebilecek.

6552 sayılı Yasanın 119 uncu maddesiyle Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilecek. 

6552 sayılı Yasanın 144 üncü maddesiyle “711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun” yürürlükten kaldırılıyor. 

6552 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesiyle;

1416 sayılı Kanun kapsamında mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenlerden, 

2547 sayılı Kanun kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev yapanlardan,

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

Dış burslara dayanılarak gönderilenlerden, eğitimleri esnasında veya mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeden görevden ayrılanlardan talep edilen alacakları, 

11.09.2014 tarihi itibariyle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde yeniden hesaplanacak ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulacak.

Torbadan Çıkmayanlar

Torba ne kadar büyük olsa bile memurların beklediği önemli değişikliklerin büyük bölümü ise bu Torbadan çıkmadı. Bu beklentileri de sonraki bir yazımızda sıcağı sıcağına ele alalım diyoruz. 

Kaynak: ŞEVKET TEZEL

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim