• BIST 92.909
  • Altın 211,687
  • Dolar 5,2763
  • Euro 6,0248
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 11 °C
  • İzmir : 14 °C
  • Bursa : 13 °C
  • Adana : 14 °C

Aile Bakanlığı Personel Alım İlanı (80 Kişi)

19.07.2014 10:50
Aile Bakanlığı Personel Alım İlanı (80 Kişi)
Aile Bakanlığı Uzman Yardımcılığı İlanı (80 Kişi)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAVI DUYURUSU

Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden

azami 80 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun

adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen

öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sözlü sınavın yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 6-7 Temmuz

2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

sonucuna göre yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan

türlerinden İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme

Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 70 ve daha

yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından

yapılacak puan sıralamasında ilan edilen asil kadronun 4 katı kadar aday arasında yer

almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile beraber istenilen belge ve bilgileri

vermiş bulunmak.2

SINAVA BAŞVURU:

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman

Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulup formun imzalı çıktısının

04/08/2014-18/08/2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi

Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA

adresine şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında

ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 21/08/2014-29/08/2014

tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir

Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya

posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

a) TC kimlik numarası beyanı,

b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi

Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim

etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar

mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından

elden teslim alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile beraber kimlik tespitinde

kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik

belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı

kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı

puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 3

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin

her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul

başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az

70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUCU:

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre

belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında

(www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilân tarihini takip eden altı ay için

geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR:

Alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için

öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda,

kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi

Bakanlığa aittir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava

gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)

bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde

geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre

içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve

başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama

işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek

listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek

ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAVI DUYURUSU

Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden

azami 80 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun

adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen

öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sözlü sınavın yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 6-7 Temmuz

2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

sonucuna göre yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan

türlerinden İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme

Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 70 ve daha

yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından

yapılacak puan sıralamasında ilan edilen asil kadronun 4 katı kadar aday arasında yer

almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile beraber istenilen belge ve bilgileri

vermiş bulunmak.2

SINAVA BAŞVURU:

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman

Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulup formun imzalı çıktısının

04/08/2014-18/08/2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi

Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA

adresine şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında

ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 21/08/2014-29/08/2014

tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir

Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya

posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

a) TC kimlik numarası beyanı,

b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi

Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim

etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar

mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından

elden teslim alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile beraber kimlik tespitinde

kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik

belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı

kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı

puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 3

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin

her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul

başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az

70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUCU:

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre

belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında

(www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilân tarihini takip eden altı ay için

geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR:

Alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için

öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda,

kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi

Bakanlığa aittir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava

gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)

bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde

geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre

içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve

başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama

işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek

listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek

ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.www.gazetekamu.com
Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
ahmet
19 Temmuz 2014 Cumartesi 22:47
22:47
demek ki öğretmenden uzman olmazmış. Ne de olsa eğitime gerek kalmadı.
178.233.184.85
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim