• BIST 92.909
  • Altın 211,687
  • Dolar 5,2763
  • Euro 6,0248
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 11 °C
  • İzmir : 14 °C
  • Bursa : 13 °C
  • Adana : 14 °C

Alparslan Akkuş: İltica ve göç bakanlığı kurulmalı

25.09.2014 08:38
Alparslan Akkuş: İltica ve göç bakanlığı kurulmalı
EN FAZLA TÜRKİYE ALIYOR - TÜRKiYE ikimilyona yaklaşan mülteci sayısıyla dünyada en çokmülteci barındıran beşinci ülke. Bir kısmı dört yıldır Türkiye’de yaşıyor. Sayılarınındaha da artması söz konusu. İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya gibi Türkiye de b
KAMU HABER Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ka­bi­ne­sin­de yer alan 25 kol­tu­ğa ek ola­rak aci­len İl­ti­ca ve Göç Ba­kan­lı­ğı ku­rul­ma­lı. Dün­ya­nın en çok mül­te­ci alan ül­ke­si Tür­ki­ye, ku­ru­la­cak bu ye­ni ba­kan­lık eliy­le eko­no­mik, sos­yal ve gü­ven­lik ris­ki oluş­tu­ran mül­te­ci ko­nu­su­na BM stan­dart­la­rın­da eğil­me­li.
Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD), ye­ni adıy­la İs­lam Dev­le­ti­’nin (İD) Su­ri­ye­’nin ku­ze­yin­de­ki Ko­ba­ni eya­le­ti­ne sal­dı­rı­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­ma­sıy­la Tür­ki­ye­’ye doğ­ru ye­ni bir mül­te­ci akı­nı baş­la­dı. Su­ri­ye iç sa­va­şın­dan son­ra Ni­san 2011’de baş­la­yan ilk mül­te­ci dal­ga­sın­dan bu ya­na tek se­fer­de ya­şa­nan en bü­yük mül­te­ci akı­nı­na şa­hit olu­yo­ruz. Bir gün için­de 130 bi­ni aş­kın mül­te­ci sı­nır­la­rı­mız­dan içe­ri gir­di ve ça­tış­ma­la­rın sür­me­si ha­lin­de 500 bin ki­şi­nin da­ha gel­me­si bek­le­ni­yor.

MÜL­TE­Cİ ÜLKESİ

Bu­gün iti­ba­riy­le res­mi ve­ri­le­re gö­re Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­ye­li mül­te­ci sa­yı­sı 1 mil­yon 700 bin. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­man Kur­tul­mu­ş’­un son açık­la­ma­sı­nı esas alır­sak mül­te­ci­le­rin Tür­ki­ye­’ye ma­li­ye­ti ise şu ana ka­dar 4 mil­yar do­la­rı bul­du.

Bir­leş­miş Mil­let­ler Mül­te­ci­ler Yük­sek Ko­mi­ser­li­ği­’nin (BMMYK) 2013 ra­po­ru­na gö­re Tür­ki­ye, dün­ya­da en faz­la mül­te­ci­ye ev sa­hip­li­ği ya­pan be­şin­ci ül­ke ko­nu­mu­na yük­sel­di. Ra­po­ra gö­re dün­ya­da 16,7 mil­yon mül­te­ci var. 1,6 mil­yon mül­te­ci­ye ev sa­hip­li­ği ya­pan Pa­kis­tan bi­rin­ci sı­ra­da, 800 bin mül­te­ci ile İran ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. Su­ri­ye kri­zin­den son­ra üst ba­sa­mak­la­ra yük­se­len ül­ke­ler sı­ra­sıy­la Lüb­nan, Ür­dün ve Tür­ki­ye ol­du. Bu sı­ra­la­ma, Tür­ki­ye­’de­ki mül­te­ci sa­yı­sı­nın 609 bin ol­du­ğu gün­ler­de ya­pıl­dı. Bu­gün­se res­mi ve­ri­le­re gö­re Tür­ki­ye 1,7 mil­yon mül­te­ciy­le dün­ya­da en çok mül­te­ci ba­rın­dı­ran ül­ke du­ru­mu­na gel­di.

Pe­ki, dün­ya­nın en çok mül­te­ci alan ül­ke­si Tür­ki­ye, mül­te­ci so­ru­nu­na na­sıl yak­la­şı­yor? Ül­ke­yi eko­no­mik, sos­yal ve gü­ven­lik açı­sın­dan teh­dit eden bu mül­te­ci akın­la­rı ye­te­rin­ce cid­di­yet­le ele alın­mı­yor. Her şey­den ön­ce bu ko­nu­ya iliş­kin ya­sal boş­luk­lar ve bir yet­ki kar­ma­şa­sı var. Mül­te­ci­le­rin sağ­lık so­run­la­rı hak­kın­da Sağ­lık Ba­ka­nı dev­re­ye gi­ri­yor, mül­te­ci ço­cuk­la­rın okul ih­ti­yaç­la­rı gün­de­me ge­lin­ce Eği­tim Ba­ka­nı, ad­li va­ka­la­ra ka­rış­ma­la­rı ha­lin­de em­ni­yet bi­rim­le­ri ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ça­dır­la­rın ku­rul­ma­sı ve ida­me­si ko­nu­la­rın­da AFAD, Kı­zı­lay ve ye­rel be­le­di­ye­le­r… Lis­te böy­le uza­yıp gi­di­yor ve bu say­dı­ğım bi­rim­le­rin hiçbi­ri­si mül­te­ci­ler­le il­gi­li ko­nu­lar­da uz­man­laş­mış de­ğil ve ara­la­rın­da bir ko­or­di­nas­yon yok.

MALİYET HAFİFLETİLMELİ

Mül­te­ci so­ru­nu ar­tık el yor­da­mıy­la yö­ne­ti­le­cek bir ko­nu ol­mak­tan çık­tı. Mül­te­ci­ler dört yıl­dır Tür­ki­ye­’de ya­şı­yor ve bu sü­re da­ha da uza­ya­cak. Üs­te­lik sa­yı­la­rı da ar­ta­rak de­vam ede­cek. Tür­ki­ye, bu ger­çe­ği bü­tün çıp­lak­lı­ğıy­la ele al­ma­lı ve bir an ön­ce ko­nuy­la ya­kın­dan il­gi­le­ne­cek et­ki­li ve yet­ki­li bir İl­ti­ca ve Göç Ba­kan­lı­ğı kur­ma­lı. Za­ma­nın­da İn­gil­te­re, Fran­sa, Ka­na­da, Avus­tral­ya gi­bi mo­dern ül­ke­ler­de ya­pıl­dı­ğı gi­bi Tür­ki­ye de bir an ön­ce bu ko­nu­ya ba­kan­lık se­vi­ye­sin­de il­gi gös­ter­me­li. Ye­ni bir ba­kan­lık ku­rul­ma­sı için Ana­ya­sa­’nın 113’ün­cü mad­de­si­ne gö­re TBMM’­ye bir ka­nun ta­sa­rı­sı ge­ti­ri­lir ya da işi hız­lan­dır­mak için en son ku­ru­lan se­kiz ba­kan­lık­ta ya­pıl­dı­ğı gi­bi Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile ku­ru­lur. Pe­ki, bu ba­kan­lık ne ya­pa­cak?

Bu ba­kan­lık ilk iş ola­rak ulus­la­ra­ra­sı top­lum­la bir­lik­te ça­lış­ma­ya açık ol­du­ğu­nu gös­ter­me­li, BM ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la ir­ti­bat kur­ma­lı. Mül­te­ci­ler ko­nu­sun­da dün­ya­nın her ye­rin­de ça­lış­ma­lar yü­rüt­müş ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­la­rın de­ne­yim­le­rin­den fay­da­lan­ma­lı. Şu an­da Tür­ki­ye­’nin bü­yük oran­da ka­mu kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak yap­tı­ğı har­ca­ma­lar için ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mu dev­re­ye sok­ma­lı ve üze­rin­de­ki eko­no­mik ma­li­ye­ti ha­fif­let­me­li.

YAR­DIM NE­DEN GEL­Mİ­YOR?

Şu ana ka­dar Tür­ki­ye­’nin üst­len­di­ği eko­no­mik ma­li­yet 4 mil­yar do­la­rı bul­du ve BM ve­ri­le­ri­ne gö­re bu tu­ta­rın sa­de­ce 233 mil­yon do­la­rı yurtdı­şın­dan gel­di. Kur­tul­mu­ş’­un son açık­la­dı­ğı Ja­pon­ya­’dan ge­len 155 mil­yon do­lar yar­dı­mı da ek­ler­sek top­lam­da 388 mil­yon do­lar­lık bir dış yar­dım söz ko­nu­su. Lüb­nan ve Ür­dü­n’­ün yar­dım çağ­rı­la­rı­nın yüz­de 80’i ulus­la­ra­ra­sı top­lum ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır­ken, Tür­ki­ye­’nin yar­dım çağ­rı­sı­nın sa­de­ce yüz­de 20’si kar­şı­la­nı­yor. Bu­nun te­mel ne­de­ni, Tür­ki­ye­’nin gü­ven­lik ref­lek­si ile ken­di içi­ne ka­pan­ma­sı ve dün­ya­ya sır­tı­nı dön­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. Mül­te­ci so­ru­nuy­la BM stan­dart­la­rın­da de­ğil de el yor­da­mıy­la il­gi­le­nin­ce ve şef­faf­lık po­li­ti­ka­sın­dan uzak­la­şın­ca ulus­la­ra­ra­sı yar­dım Tür­ki­ye­’ye gel­mi­yor. Na­sıl gel­sin ki, Tür­ki­ye hâ­lâ sı­nır­dan ge­çen­le­ri “mi­sa­fi­r” ya da “ge­çi­ci ko­ru­ma­dan ya­rar­la­nan­la­r” şek­lin­de ta­nım­la­ya­rak ül­ke­de­ki mül­te­ci­le­rin ya­sal sta­tü­sü­nü bi­le açık­lı­ğa ka­vuş­tu­ra­ma­dı.

ALPARSLAN AKKUŞ - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim