• BIST 93.616
 • Altın 208,990
 • Dolar 5,3413
 • Euro 6,0898
 • İstanbul : 9 °C
 • Ankara : -1 °C
 • İzmir : 9 °C
 • Bursa : 7 °C
 • Adana : 11 °C

Anayasa teklifiyle; çift başlı yürütme kaldırılmakta, güçlü yürütme benimsenmekte

13.01.2017 12:24
Anayasa teklifiyle; çift başlı yürütme kaldırılmakta, güçlü yürütme benimsenmekte
Mecliste görüşülmekte olan Anayasa teklifi ile, parlamenter yapıdaki çift başlılık kaldırılmakta ve güçlü yürütme ilkesi hayata geçirilmektedir.

Meclis bir süredir, 18 maddelik Anayasa teklifini görüşüyor. Dünkü görüşmelerle birlikte ilk 8 madde kabul edilmiş oldu ve toplam 10 madde kaldı. Teklif TBMM'de 330'un üzerinde Evet oyuyla kabul edilmesi halinde, referanduma gidilecek ve son kararı halk verecektir.

Teklifin, komisyon raporu görmek için tıklayınız.

Mecliste görüşülmekte olan teklifle, hali hazırda uygulamada olan çift başlı yürütme uygulaması kaldırılmakta, güçlü yürütme ilkesi benimsenmektedir. Bilindiği üzere, 1980 Anayasası hükümleri gereğince yürütme yetkisi hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığınca kullanılmaktadır. Düzenleme kapsamında, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılmaktadır. Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetkiler Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmaktadır.

Aşağıda, Cumhurbaşkanlığı makamında toplanan yetkilere dair tablo yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere bir çok yetki mevcut Anayasa'da yer almaktadır. İlave olarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi için bazı düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılması öngörülmektedir. Ancak bu yetki sınırsız bir yetki değildir, her alanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamamaktadır. Ayrıca, TBMM bir kanun çıkarması ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çatışma olması halinde kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.

İLK 7 MADDEDE YAPILAN DÜZENLEME

Teklifin 1. maddesinde mahkemelerin tarafsız olacağı, 2. maddesinde 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarılacağı, 3. maddesinde 18 yaşındakilerin milletvekili seçilebileceği, 4. maddesinde 4 yıla indirilen milletvekili seçimlerinin yine 5 yılda bir yapılmasını, 5. maddesiyle TBMM'nin yetkileri düzenlenmekte, 6. maddesiyle TBMM'nin yapacağı meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkileri tanımlanmakta, 7. maddesiyle Cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmektedir.

İŞTE CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİNE DAİR ESKİ VE YENİ HÜKÜMLER

8. maddeden itibaren Cumhurbaşkanının yetkileri ve başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırıldığı için buna dair düzenlemeler yapılmaktadır.

ANAYASA TEKLİFİNDE YER ALAN MADDE AÇIKLAMASI
MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Kanunları yayımlar.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır. Sadece Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adlı kadro sisteme gireceği için buna dair ekleme yapılmıştır.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

Hali hazırda yürürlükte olan Anayasa'da, "Kararnameleri imzalamak" görevi yer almaktadır. Bu ifade "Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir" olarak değiştirilmektedir.

Atamaya ilişkin usul ve esaslar 2451 sayılı Kanununda düzenlenmiştir. Bu Kanunda, hangi kadrolara Bakanlar Kurulu hangi kadrolara üçlü kararnameyle atama yapılacağı yer almaktadır. Teklifte yer alan yeni düzenlemeyle, üst kademe yöneticilerinin hangi kadrolardan oluşacağı ile bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecektir.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Hali hazırdaki Anayasa'da Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek görevleri Cumhurbaşkanının görevleri arasındaydı. MGK yeni Anayasa teklifinde de aynen yer almaktadır. Dolaysıyla önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Cumhurbaşkanı; zorla çalıştırılma yasağı, özel hayatın gizliliği, basın hürriyeti, dernek kurma, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, hak arama, suç ve cezalar, türk vatandaşlığı, siyasi parti kurma, kamu hizmetine girme, vergi ödevi, dilekçe ve bilgi edinme hakkı gibi konularda kararname çıkaramayacaktır.

Bunun dışında kalan ve Anayasa'nın kanunla düzenlenir demediği konularda kararname çıkarılabilecek.

Kanun ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çatışması halinde, kanun esas alınacak.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Daha önce Bakanlar Kurulunda bu yetki, Başbakanlık kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığı uhdesine alınmaktadır.
Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır." Bu bölüm mevcut Anayasa'nın aynısıdır.
"Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir." Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı mevcut Anayasa'ya göre, kanunla düzenlenmekteydi. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı makamına bırakılmaktadır.
Hakimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca ; üç üyes i Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.
22 asıl üyeden oluşan HSYK'nın yapısı 13 üyeye indirilmektedir. Adalet Bakanı ve Müsteşarı kuruun üyesidir. Kurulun dört üyesini Cumhurbaşkanı, 7 üyesini TBMM belirleyecektir.
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Başbakanlık ve bakanlar Kurulunun uhdesinde olan yetki, Başbakanlık kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığına bırakılmaktadır.
"Bakanlar Kurulu" ifadeleri Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmektedir.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.

"Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları" ifadesi "Cumhurbaşkanı yardımcıları" olarak değişecektir

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından" ibaresi "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından" olarak değişecektir.

Başbakan ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak değişecektir.

Kanunla ibaresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak değiştirilmektedir.

Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

"Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak " ibaresi "kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle" olarak değiştirilmektedir. MADDE 123. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık " ibaresi "Cumhurbaşkanı" ve "tüzüklerin " ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin" olarak değiştirilecektir. MADDE 124. Başbakanlık , bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunun " ibaresi "Cumhurbaşkanının" olarak değiştirilecektir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.
131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve Bakanlar Kurulunca" ibaresi "tarafından" olarak değiştirilecektir. Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.
134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlığa " ibaresi "Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana" olarak değiştirilecektir. MADDE 134. Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kurulur.
137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tüzük " ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" olarak değiştirilecektir. MADDE 137. ? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük , kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kanun hükmünde kararnamelerin" ibareleri "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin", altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu üyelerini" ibaresi "Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları," olarak değiştirilmektedir. 3. Görev ve yetkileri

MADDE 148. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "oniki " ibaresi "on" olarak değiştirilmektedir. Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır.
150 nci maddesinde yer alan "kanun hükmündeki kararnamelerin" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin" ve "iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi" ibaresi "Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve" olarak değiştirilmektedir. MADDE 150. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli maddeve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kanun hükmünde kararname" ibareleri "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" olarak değiştirilmektedir.

152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kanun hükmünde kararnamenin" ibareleri "Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin" olarak değiştirilmektedir.

MADDE 151. Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.

Madde 153. (2) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
(3) Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

MADDE 152. Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "hükümete" ibaresi "Cumhurbaşkanına" olarak değiştirilmektedir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.
167 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirilmiştir. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir.
89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "geri gönderilen kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "üye tamsayısının salt çoğunluğuyla" ve "117 nci" maddesinin üçüncü fıkrasının başına "Cumhurbaşkanınca atanan" ibareleri eklenmiştir MADDE 89. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına "inceleme ," ibaresinden önce gelmek üzere "idari soruşturma," ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan "Silahlı Kuvvetler ve" ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan "üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından," ibaresi "Başkan ve üyeleri," şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "kanunla" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle" şeklinde değiştirilmiştir MADDE 108. (1) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme , araştırma ve denetlemeleri yapar.
(2) Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.
(3) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.
(4) Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.

E) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi,

96 ncı maddesinin ikinci fıkrası,

117 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları,

127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi,

150 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile

91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır

3. Üyelikle bağdaşmayan işler
Madde 82. ..Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

D. Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 96...(2) Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.

Madde 117- (4) Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
(5) Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir

Mahalli idareler
Madde 127. ...(3)Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

5. İptal davası
Madde 150. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli maddeve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Madde 91: Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme
Madde 99: Gensoru
Madde 100- Meclis soruşturması
Madde 102- Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Madde 107-Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
Madde 109- Bakanlar Kurulu Kuruluşu
Madde 110- Bakanlar Kurulu- Göreve başlama ve güvenoyu
Madde 111- Bakanlar Kurulu- Görev sırasında güvenoyu
Madde 112- Bakanlar Kurulu- Görev ve siyasi sorumluluk
Madde 113- Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir....

Madde 114- Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
Madde 115-Tüzükler
Madde 120-Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı
Madde 121-Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme
Madde 122-Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
Madde 145-Askeri yargı
Madde 156-Askeri Yargıtay
Madde 157-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Madde 162- Bütçenin görüşülmesi
Madde 163- Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
Madde 164- KesinhesapMemurlar.Net - Özel
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • FETÖ'nün kilit isimleri külçe altınlarla yakalandı15 Kasım 2018 Perşembe 21:00
 • Komisyonda gerginlik! Bakan Soylu: Hangi ülkede yaşıyorsunuz15 Kasım 2018 Perşembe 18:00
 • 5. maddede rötuş15 Kasım 2018 Perşembe 10:58
 • ‘Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ilim adamı’15 Kasım 2018 Perşembe 10:57
 • Sadece Silivri’de 21.700 mahkûm15 Kasım 2018 Perşembe 10:57
 • Kuzey Irak’a ‘mini İHA’ vuruşu15 Kasım 2018 Perşembe 10:57
 • İslam eserlerine yeni müze15 Kasım 2018 Perşembe 10:57
 • Menbiçli aşiretler: YPG kenti boşaltsın15 Kasım 2018 Perşembe 10:56
 • Amerikalı yetkiliden önemli mesajlar: 3 PKK'lının başına ödül ciddi bir adım15 Kasım 2018 Perşembe 10:56
 • 83 ülkeye 452 iade dosyası15 Kasım 2018 Perşembe 10:56
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim