• BIST 96.121
 • Altın 241,464
 • Dolar 6,2046
 • Euro 7,2854
 • İstanbul : 20 °C
 • Ankara : 14 °C
 • İzmir : 20 °C
 • Bursa : 15 °C
 • Adana : 23 °C

Banka şikayetleri tüketiciyi vurdu

26.09.2014 08:21
Banka şikayetleri tüketiciyi vurdu
RAHATSIZLIK ARTACAK - Banka ücret ve komisyonlarıyla ilgili yoğun başvurular, başta ’ayakkabı vurması’ olmak üzere hakem heyetlerindeki diğer tüketici şikayetlerini görüşülemez hale getirdi.
KAMU HABER Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, "Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri"nde ya­şa­nan so­run­la­ra iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di.
Hâ­lâ 2013 yı­lın­da Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de­ki he­yet­le­rin çök­mek üze­re ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ça­kar, sa­de­ce An­ka­ra­’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de­ki tü­ke­ti­ci baş­vu­ru sa­yı­sı­nın 82 bi­ne ulaş­tı­ğı­nı bil­dir­di. Ça­kar, bu mah­ke­me­de ha­len 2013 Ka­sım ayı­na ait dos­ya­la­rı­n gö­rü­şül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.

'8 ay bek­le’ de­ni­liyor

Ça­ka­r’­ın ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re bu tü­ke­ti­ci he­ye­ti, va­tan­daş­tan ayak­ka­bı, el­bi­se, te­le­fon ve ben­ze­ri gi­bi ayıp­lı mal­lar için ge­len şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı­nı gö­rüş­mek üze­re Ma­yıs 2015, ban­ka şi­ka­yet için de Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ne gün ve­ri­yor. He­yet­ler­de ye­ter­li per­so­nel bu­lun­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ça­kar, bu yo­ğun­lu­ğun tüm il­ler için ge­çer­li ol­du­ğu­nu bil­dir­di.

Baş­vu­ru sı­nı­rı azal­dı

He­yet­le­rin ça­lı­şa­maz ha­le gel­me­sin­de ban­ka­la­rın üc­ret ve ko­mis­yon­lar­dan al­dı­ğı pa­ra­la­ra yö­ne­lik şi­ka­yet­le­rin aşı­rı art­ma­sı et­ki­li ol­du.
Özel­lik­le bu he­yet­le­re baş­vu­ru sı­nı­rı­nın 2 bin li­ra­ya dü­şü­rül­me­si, ban­ka­lar­dan ca­nı ya­nan tü­ke­ti­ci­le­rin he­yet­le­re akın et­me­si­ne yol aç­tı. Ha­len tü­ke­ti­ci he­yet­le­ri­ne ya­pı­lan her 10 baş­vu­ru­dan yak­la­şık 8-9’u­nu ban­ka şi­ka­yet­le­ri
oluş­tu­ru­yor.  

Rahatsızlık artacak

Va­tan­da­şın cid­di ra­hat­sız­lık duy­du­ğu ban­ka üc­ret ve ko­mis­yon­la­rı­na iliş­kin ola­rak ye­ni Tü­ke­ti­ci Ya­sa­sı ile ya­pı­lan de­ği­şik­lik, res­mi şi­ka­yet­le­ri bi­ti­re­cek an­cak ra­hat­sız­lık­la­rın da­ha da art­ma­sı­na yol aça­cak.

Bü­yük kıs­mı üc­ret­ler

Ye­ni ya­sa­ya gö­re ban­ka­la­rın ala­ca­ğı üc­ret ve ko­mis­yon­la­rı BDDK be­lir­le­ye­cek. BDDK, bu amaç­la bir tas­lak ha­zır­la­yıp ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı.Tü­ke­ti­ci der­nek­le­ri ban­ka­la­rın fa­iz dı­şın­da va­tan­daş­tan hiç­bir üc­ret ta­lep edil­me­me­si­ni is­ti­yor.

Za­ten bu­gün he­yet­ler­de­ki baş­vu­ru­la­rın bü­yük bö­lü­mü de bu tür şi­ka­yet­ler­le il­gi­li. Oy­sa BDDK teb­li­ği ya­yın­la­nıp yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de tü­ke­ti­ci he­yet­le­rin­de­ki şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü­nün ya­sal da­ya­na­ğı kal­ma­ya­cak.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yumurtada büyük hile20 Eylül 2018 Perşembe 09:06
 • 250 bin dolar ver vatandaş ol20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • Ödeme niyeti olana bankalardan destek20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • 4 milyar dolarlık kömür ithalatına yerli neşter20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • Eskişehirli Ford F-Max’a dünyanın en iyisi ödülü20 Eylül 2018 Perşembe 09:04
 • Amazon Türkiye, en çok bu şikayetleri aldı20 Eylül 2018 Perşembe 08:56
 • Her binaya güneş santrali geliyor20 Eylül 2018 Perşembe 08:54
 • 250 bin dolara ev alan Türkiye vatandaşı oluyor20 Eylül 2018 Perşembe 08:01
 • Tarım Kredi, katılım bankası için düğmeye bastı19 Eylül 2018 Çarşamba 22:59
 • TBB'den kredi yapılandırma açıklaması19 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim