• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 4 °C
  • İzmir : 12 °C
  • Bursa : 12 °C
  • Adana : 10 °C

Banka şikayetleri tüketiciyi vurdu

26.09.2014 08:21
Banka şikayetleri tüketiciyi vurdu
RAHATSIZLIK ARTACAK - Banka ücret ve komisyonlarıyla ilgili yoğun başvurular, başta ’ayakkabı vurması’ olmak üzere hakem heyetlerindeki diğer tüketici şikayetlerini görüşülemez hale getirdi.
KAMU HABER Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, "Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri"nde ya­şa­nan so­run­la­ra iliş­kin çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di.
Hâ­lâ 2013 yı­lın­da Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de­ki he­yet­le­rin çök­mek üze­re ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ça­kar, sa­de­ce An­ka­ra­’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de­ki tü­ke­ti­ci baş­vu­ru sa­yı­sı­nın 82 bi­ne ulaş­tı­ğı­nı bil­dir­di. Ça­kar, bu mah­ke­me­de ha­len 2013 Ka­sım ayı­na ait dos­ya­la­rı­n gö­rü­şül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.

'8 ay bek­le’ de­ni­liyor

Ça­ka­r’­ın ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re bu tü­ke­ti­ci he­ye­ti, va­tan­daş­tan ayak­ka­bı, el­bi­se, te­le­fon ve ben­ze­ri gi­bi ayıp­lı mal­lar için ge­len şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı­nı gö­rüş­mek üze­re Ma­yıs 2015, ban­ka şi­ka­yet için de Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ne gün ve­ri­yor. He­yet­ler­de ye­ter­li per­so­nel bu­lun­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ça­kar, bu yo­ğun­lu­ğun tüm il­ler için ge­çer­li ol­du­ğu­nu bil­dir­di.

Baş­vu­ru sı­nı­rı azal­dı

He­yet­le­rin ça­lı­şa­maz ha­le gel­me­sin­de ban­ka­la­rın üc­ret ve ko­mis­yon­lar­dan al­dı­ğı pa­ra­la­ra yö­ne­lik şi­ka­yet­le­rin aşı­rı art­ma­sı et­ki­li ol­du.
Özel­lik­le bu he­yet­le­re baş­vu­ru sı­nı­rı­nın 2 bin li­ra­ya dü­şü­rül­me­si, ban­ka­lar­dan ca­nı ya­nan tü­ke­ti­ci­le­rin he­yet­le­re akın et­me­si­ne yol aç­tı. Ha­len tü­ke­ti­ci he­yet­le­ri­ne ya­pı­lan her 10 baş­vu­ru­dan yak­la­şık 8-9’u­nu ban­ka şi­ka­yet­le­ri
oluş­tu­ru­yor.  

Rahatsızlık artacak

Va­tan­da­şın cid­di ra­hat­sız­lık duy­du­ğu ban­ka üc­ret ve ko­mis­yon­la­rı­na iliş­kin ola­rak ye­ni Tü­ke­ti­ci Ya­sa­sı ile ya­pı­lan de­ği­şik­lik, res­mi şi­ka­yet­le­ri bi­ti­re­cek an­cak ra­hat­sız­lık­la­rın da­ha da art­ma­sı­na yol aça­cak.

Bü­yük kıs­mı üc­ret­ler

Ye­ni ya­sa­ya gö­re ban­ka­la­rın ala­ca­ğı üc­ret ve ko­mis­yon­la­rı BDDK be­lir­le­ye­cek. BDDK, bu amaç­la bir tas­lak ha­zır­la­yıp ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı.Tü­ke­ti­ci der­nek­le­ri ban­ka­la­rın fa­iz dı­şın­da va­tan­daş­tan hiç­bir üc­ret ta­lep edil­me­me­si­ni is­ti­yor.

Za­ten bu­gün he­yet­ler­de­ki baş­vu­ru­la­rın bü­yük bö­lü­mü de bu tür şi­ka­yet­ler­le il­gi­li. Oy­sa BDDK teb­li­ği ya­yın­la­nıp yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de tü­ke­ti­ci he­yet­le­rin­de­ki şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü­nün ya­sal da­ya­na­ğı kal­ma­ya­cak.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim