• BIST 91.074
 • Altın 213,697
 • Dolar 5,3166
 • Euro 6,0534
 • İstanbul : 4 °C
 • Ankara : 7 °C
 • İzmir : 8 °C
 • Bursa : 6 °C
 • Adana : 12 °C

Bayram öncesi kurbana yüzde 45 zam

22.09.2014 23:24
Bayram öncesi kurbana yüzde 45 zam
BAYRAM ÖNCESİ ZAM ŞOKU - Geçen yıl Kurban Bayramı’nda kilosu 11 liradan satılan canlı danalar, bu yıl 16 liraya kadar yükseldi. Sektör temsilcileri, “Böyle giderse vatandaş ikinci el araba fiyatına ancak dana alabilir” dedi.
KAMU HABER Kur­ban Bay­ra­mı yak­laş­tık­ça kur­ban­lık­la­rın fi­yat tar­tış­ma­la­rı gün­de­me otur­du. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ta­rım Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye­’ye ye­te­cek mik­tar­da kur­ban­lı­ğın ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek Kur­ban Bay­ra­mı için hay­van it­ha­la­tı­nın ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu.

Araba fi­ya­tı­na to­sun

Bu ka­ra­rın et fi­yat­la­rı­nı ar­tı­ra­ca­ğı tar­tı­şı­lır­ken, ba­zı sek­tör tem­sil­ci­le­ri bu yıl kur­ban­lık da­na can­lı fi­ya­tı­nın 16 li­ra­ya ka­dar yük­sel­di­ği­ni, yak­la­şık yüz­de 45 art­tı­ğı­nı söy­le­di. Ba­zı­la­rı ise fi­ya­tın 13 li­ra­yı geç­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

 Tür­ki­ye Ka­sap­lar Be­si­ci­ler Et ve Et Ürün­le­ri Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Faz­lı Yal­çın­dağ, An­tal­ya­’da kur­ban­lık bir da­na­nın ki­lo­su için 15,5 li­ra is­te­nil­di­ği­ni be­lir­te­rek “Böy­le gi­der­se ikin­ci el ara­ba fi­ya­tı­na kur­ban­lık alı­rı­z” de­di. Ge­çen se­ne kur­ban­lık da­na­nın can­lı ki­lo­su or­ta­la­ma 11 li­ra­dan sa­tıl­mış­tı. Et­çi­i Gı­da A. Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Emin As­lan bu yıl kur­ban­lık da­na­nın can­lı ki­lo­su­nun 16 li­ra, ko­çun ki­lo­su­nun 15 li­ra, kı­vır­cık ko­yu­nun 16 li­ra, Ka­ra­man ko­yu­nu­nun ise 14 li­ra ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Birlik Başkanı isyan etti

Bu ra­kam­la­rın abar­tı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kır­mı­zı Et Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Bü­lent Tunç ise 16 li­ra­lık fi­yat­la­ra is­yan ede­rek, “Kim is­ti­yor­sa bu­gün gel­sin can­lı kur­ban da­na­nın ki­lo­su­nu 13 li­ra­dan ve­re­ce­ği­m” de­di.

Hayvan talepten fazla

Bu yıl kur­ban­lık da­na­nın can­lı ki­lo­su­nun 13 li­ra­yı geç­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Bü­lent Tunç,  “Ta­lep­ten faz­la hay­va­nı­mız var. Bu yüz­den fi­yat­lar çok yük­sel­mez.An­cak 12 li­ra­nın al­tı­na da çok düş­mez çün­kü Et ve Süt Ku­ru­mu­nun ver­di­ği bir ta­ban fi­yat var. Bu yıl ete yüz­de 15 zam gel­di. Bu zam üze­rin­den kur­ban fi­yat­la­rı ar­tar. Çok yük­sek bir ar­tış ol­ma­z” gö­rü­şü­nü ses­len­dir­di.

Aracılık bu işin doğasında var

Kır­mı­zı Et Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği ara­cı­lar or­ta­dan çık­ma­lı der­ken Tür­ki­ye Ka­sap­lar Be­si­ci­ler Et ve Et Ürün­le­ri Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Faz­lı Yal­çın­dağ ise ‘A­ra­cı­lık bu işin do­ğa­sın­da va­r” de­di.

Et işin­de ara­cı­la­rın ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Faz­lı Yal­çın­dağ, ‘A­ra­cı­lar ne­ma­la­nı­yo­r’ tar­tış­ma­la­rı­nı şöy­le eleş­tir­di: “Bir ta­kım iş­le­ri bir ta­kım in­san­la­rın yap­ma­sı la­zım. Tür­ki­ye­’de eki­ni, eki­nin sa­hi­bi mi sa­tı­yor. Bu işin do­ğa­sın­da olan bir şey.”

Fiyatların düşmesi için aracıların kalkması şart

Tür­ki­ye­’de uzun yıl­lar­ca hay­van it­ha­la­tı ya­pıl­dı­ğı­nı an­cak, bu­nun et fi­yat­la­rı­nı dü­şür­me­ye yet­me­di­ği­ni an­la­tan Bü­lent Tunç, “Et sı­kın­tı­sı di­ye bir şey yok. Bu işi spe­kü­le et­mek is­te­yen ara­cı­lar bu­nu çok iyi kul­la­nıp pi­ya­sa­da bu al­gı­yı oluş­tu­ra­rak is­te­dik­le­ri­ni ya­pı­yor. Biz bun­lar­la na­sıl mü­ca­de­le ede­ce­ğiz za­man­la gö­re­ce­ğiz. İt­ha­lat her yıl ya­pıl­dı ama kim ucuz et ye­di. Et fi­yat­la­rın düş­me­si için it­ha­lat ke­sin çö­züm de­ğil. Ke­sin çö­züm için ara­cı­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yo­r” de­di.

Tür­ki­ye­’de kır­mı­zı et ko­nu­sun­da hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin mağ­dur ol­du­ğu­nu an­la­tan Tunç şöy­le ko­nuş­tu: “Hay­van üre­ti­ci­le­ri, hay­van­la­rı­nı pa­ha­lı sat­maz­ken, tü­ke­ti­ci et fi­yat­la­rıy­la ce­bi ya­nı­yor. Ara­da ne­ma­la­nan ara­cı­lar var. Bun­lar tes­pit edi­lip ara­dan çı­ka­rıl­sa, üre­ti­ci de
tü­ke­ti­ci de ka­zan­mış olur.”

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 2 ayda 60 bin konut stoku eriyecek19 Aralık 2018 Çarşamba 08:13
 • Konutta 0.98 faiz için güç birliği18 Aralık 2018 Salı 09:23
 • Otonom teknolojiye KOSGEB desteği18 Aralık 2018 Salı 09:06
 • Bor’da teknoloji transferi18 Aralık 2018 Salı 09:00
 • Bir yatırım aracı olarak masaj koltukları: Cebinde 2 lirası olan herkes potansiyel müşteriniz18 Aralık 2018 Salı 08:58
 • Ekonomide onarım sürecine girdik18 Aralık 2018 Salı 08:57
 • GSS borcu olanların iki haftası kaldı17 Aralık 2018 Pazartesi 09:03
 • OTOMATİK KATILIMLI BES GENİŞLİYOR17 Aralık 2018 Pazartesi 09:02
 • Genç çiftçiler için 67 milyon lira hibe17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Ankara Şehir Hastanesi Şubat’ta açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim