• BIST 91.801
 • Altın 214,457
 • Dolar 5,3608
 • Euro 6,0653
 • İstanbul : 7 °C
 • Ankara : 2 °C
 • İzmir : 9 °C
 • Bursa : 5 °C
 • Adana : 12 °C

Emlak vergisine zam geliyor

10.10.2014 08:14
Emlak vergisine zam geliyor
VERGİYE ZAM KAPIDA - Müteahhitleri zenginleştiren imar değişikliklerinden devletin de pay alacağı yeni sistem kuruluyor. Yerel yönetimlerin gelirlerini artırmayı hedefleyen ekonomi yönetimi, emlak Vergisi’nde artış sinyali verdi.
KAMU HABER İn­şa­at şir­ket­le­ri­ni zen­gin eden imar de­ği­şik­lik­le­rin­den ni­ha­yet dev­le­tin de ge­lir el­de et­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Bu kap­sam­da 2015-2017 Or­ta Vade­li Prog­ra­m’­ın­da (OVP) imar ran­tın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin ipuç­la­rı ve­ril­di. OV­P’­ye bu ko­nuy­la il­gi­li ek­le­nen mad­de­de şu ifa­de­ler dik­kat çek­ti:
  SİSTEM GELİŞTİRİLECEK
  “İ­mar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı so­nu­cun­da olu­şa­cak gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rın­dan ka­mu­nun pay al­ma­sı­nı ve gay­ri­men­kul­ler­de de­ğer ar­tı­şı­na yol aça­cak ba­zı ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ya­rar­la­nı­cı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir sis­tem ge­liş­ti­ri­le­cek­tir.”
  MANSUR YAVAŞ ÖNERDİ
  Bu mad­de­ye gö­re imar de­ği­şik­lik­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan bü­yük rant­tan in­şa­at şir­ket­le­riy­le bir­lik­te dev­let de pay ala­cak. Bu sis­tem, ye­rel se­çim dö­ne­min­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Man­sur Ya­vaş ta­ra­fın­dan ‘se­çim va­adi­’ ola­rak gün­de­me ge­ti­ril­miş­ti. İmar değişik­lik­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rı­nın na­sıl he­sap­la­na­ca­ğı ve bu ge­lir­le­rin han­gi yol­la dev­le­te ak­ta­rı­la­ca­ğı ise henüz net­lik ka­zan­ma­dı. Söz ko­nu­su de­ği­şik­li­ğin Mec­li­s’­te bek­le­yen Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­si ya­sa ta­sa­rı­sı­na ek­len­me­si bek­le­ni­yor.  
  Ay­rı­ca OV­P’­de yer alan, “Ye­rel yö­ne­tim­le­rin öz ge­lir­le­ri sos­yal ve eko­no­mik amaç­lar gö­ze­ti­le­rek ar­tı­rı­la­cak­tır. Bu kap­sam­da Em­lak Ver­gi­si sis­te­mi­nin göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ve ye­rel ver­gi­le­rin ge­nel ver­gi sis­te­mi­ne uyu­mu­nun sağ­lan­ma­sı­na ön­ce­lik ve­ri­le­cek­ti­r” ifa­de­si de Em­lak Vergi­si’­ne zam sin­ya­li ola­rak al­gı­lan­dı. Yi­ne, sa­tı­lan gay­ri­men­kul­le­re uy­gu­la­nan de­ğer ar­tış ver­gi­le­ri­nin yük­sel­til­me­si ile ko­nut kre­di­le­ri­ne ila­ve ver­gi ge­ti­ril­me­si de gün­dem­de. 
VATANDAŞTA EK YÜK KORKUSU

Ran­ta yö­ne­lik sis­te­min ikin­ci aya­ğı­nı oluş­tu­ran ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ya­rar­la­nı­cı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı ifa­de edi­len ye­ni yönte­min va­tan­da­şa ek yük ge­tir­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor.Mev­cut sis­tem­de za­ten ye­rel yö­ne­tim­le­rin yol (as­falt ve kal­dı­rım) ka­na­li­zas­yon ve su ya­tı­rım­la­rı için o so­kak­ta ya­şa­yan va­tan­daş­tan ila­ve kat­kı pa­yı tah­sil edi­yor. Ye­ni sis­tem­le bir­lik­te be­le­di­ye pay­la­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı ile pay öde­me zo­run­lu­lu­ğu­nu di­ğer ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı gün­de­me ge­le­bi­le­cek. 
Erdoğan SÜZER- BUGÜN GAZETESİ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yapılandırması bozulan 3 milyon kişiye yeni hak11 Aralık 2018 Salı 09:14
 • Ölüm aylığı alan öğrenciler dikkat10 Aralık 2018 Pazartesi 08:37
 • Gıda üretıcisine ‘süper’ teşvik10 Aralık 2018 Pazartesi 08:34
 • Turist aslında daha çok harcıyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:31
 • Şili semaları Türk uçaklarına açıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 08:14
 • Kişi başı turist geliri 914 dolara yükseldi10 Aralık 2018 Pazartesi 08:14
 • Havza bazlı üretim tarımı uçuracak10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • Akkuyu’nun enerjisi için 6 iletim hattı kuruluyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • Performans tutkunlarını büyülemeye geliyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • 100 yıl daha buradayız9 Aralık 2018 Pazar 09:33
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim