• BIST 90.504
  • Altın 214,235
  • Dolar 5,3424
  • Euro 6,0800
  • İstanbul : 10 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İzmir : 12 °C
  • Bursa : 11 °C
  • Adana : 16 °C

Günde 3 bin kişi Türkiye’ye yayılıyor

25.09.2014 08:37
Günde 3 bin kişi Türkiye’ye yayılıyor
TÜRKİYE’YE YAYILIYOR - Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Suruç’a gelen binlerce Suriyeli, Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor. Her gün 400 minibüs yaklaşık 3 bin mülteciyi büyük şehirlere taşıyor.
KAMU HABER Su­ri­ye­’de 2011 yı­lın­dan be­ri de­vam eden iç ka­rı­şık­lık Tür­ki­ye­’yi dün­ya­nın en bü­yük mül­te­ci prob­lem­le­rin­den bi­riy­le baş ba­şa bı­rak­tı. Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­yeli sa­yı­sı 2 mil­yon sı­nı­rı­na da­yan­mış du­rum­da. Özel­lik­le sı­nır kent­le­rin­de mül­te­ci­ler sos­yal bir so­run ha­li­ne ge­lir­ken İs­tan­bul, İz­mir gi­bi ba­tı şe­hir­ler­de­ki sı­ğın­ma­cı sa­yı­sı 100 bin­ler­le ifa­de edi­li­yor. Sı­nır hat­tın­da­ki il­ler­den her gün bin­ler­ce mül­te­ci Tür­ki­ye­’nin çe­şit­li il­le­ri­ne da­ğı­lı­yor.

ARAÇ YETİŞTİREMİYORUZ

IŞİD kat­li­amın­da ka­ça­rak Tür­ki­ye'ye sı­ğı­nan Ko­ba­ni hal­kı­nın ilk du­ra­ğı olan sı­nı­ra 6 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Şan­lı­ur­fa'nın Su­ruç il­çe­sin­de­ki oto­gar son gün­ler­de gö­rül­me­miş bir yo­ğun­luk ya­şı­yor. Oto­gar­da fa­ali­yet gös­te­ren Su­ruç Bir­lik ad­lı fir­ma­nın ça­lı­şa­nı Müs­lüm Bu­ğur gün­de 3 bi­ne ya­kın in­sa­nın Ga­zi­an­tep, Şan­lı­ur­fa, Os­ma­ni­ye, Di­yar­ba­kır ve Ma­lat­ya gi­bi il­le­re ta­şın­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Gün­de 3 de­fa Ga­zi­an­tep'e gi­dip gel­di­ği­ni söy­le­yen Bu­ğur, "Sa­de­ce bi­zim 77 ara­cı­mız var ama ye­ti­şe­mi­yo­ruz. Dı­şar­dan ek mi­ni­büs­ler gel­di. Oto­gar­da 400 mi­ni­büs gün­de 3 bin ka­dar Ko­ba­ni­li­’yi ta­şı­yor. Bun­lar sa­vaş mağ­du­ru ol­du­ğu için ço­ğu­nu hay­rı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 15-20 ki­şi top­la­nıp ma­zot pa­ra­sı­nı an­ca kar­şı­la­ya­bi­li­yor" diye ko­nu­şu­yor.

BUR­SA VE AN­KA­RA RE­VAÇ­TA

Su­ruç oto­ga­rın­dan bü­yük il­le­re ula­şan Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­rin bu­ra­dan İs­tan­bul, Bur­sa ve An­ka­ra'ya git­tik­le­ri­ni söy­le­yen Bu­ğur, "İs­tan­bul'da yo­ğun­luk ne­de­niy­le ar­tık Bur­sa ve An­ka­ra da­ha çok re­vaç­ta. Ora­lar­da da­ha ra­hat iş bu­la­bil­dik­le­ri için ter­cih edi­yor­lar" şek­lin­de ko­nu­şu­yor.

Öğrenci servisleri mültec taşıyor

Ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu Su­ruç Bir­lik Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Dur­maz, BU­GÜ­N’­e an­lat­tı. Dur­maz, Ko­ba­ni­’de du­ru­mun dü­ze­le­ce­ği­ne inan­ma­yan­la­rın Tür­ki­ye­’de­ki baş­ka il­le­re git­ti­ği­ni an­la­ta­rak, “Ko­ba­ni­’de iş­ler yo­lu­na gi­rer di­yen­ler bu­ra­da kal­ma­ya de­vam edi­yor.

Ev­le­ri­nin bark­la­rı­nın trak­tör­le­ri­nin ora­da kal­dı­ğı­nı bir­ gün tek­rar ora­ya dö­ne­cek­le­ri­ne ina­nı­yor on­lar. İnan­ma­yan­lar ise Ga­zi­an­tep, Ur­fa, An­ka­ra, Bur­sa gi­bi il­le­re gid­yor. Biz bu­ra­da üç fir­ma­yız. Bi­zim eli­miz­de­ki araç­lar git­mek is­te­yen­le­ri ta­şı­mak­ta ye­ter­li ol­ma­dı. Kom­şu il­ler­den ka­sa­ba­lar­dan köy­ler­den araç­lar ge­li­yor bu­ra­ya. Köy pos­ta­la­rı, öğ­ren­ci ser­vis­le­ri ar­tık ne bu­lu­yor­sak ko­yu­yo­ruz sı­ra­ya” de­di.

Yazıhanede yatıp kalkıyorlar

Su­ruç oto­ga­rı araç yo­ğun­lu­ğu­nun ya­nı­ sı­ra mül­te­ci­le­rin­de ba­rı­na­ğı ha­li­ne gel­di. Ya­ta­cak yer bu­la­ma­yan mül­te­ci­ler kul­la­nıl­ma­yan ya­zıha­ne­ler­de ya­tıp kal­kı­yor. 6 ki­şi­lik bir ai­le araç las­tik­le­ri­ni ya­tak şek­lin­de kul­la­rak ya­şam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.  

CİHAN ACAR - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim