• BIST 90.051
  • Altın 214,268
  • Dolar 5,3527
  • Euro 6,0808
  • İstanbul : 4 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C
  • Bursa : 2 °C
  • Adana : 11 °C

HSYK üyeliği seçim takvimi yayımlandı

26.08.2014 01:02
HSYK üyeliği seçim takvimi yayımlandı
Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 Tarihli ve 3830 Sayılı Kararı ve Eki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Seçim Takvimi ve Genelge

26 Ağustos 2014 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29100

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3830

- K A R A R -

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; "Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca,",

(e) bendinde; "Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca

dört sene için seçilir."

hükmüne yer verilmiş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığınca gönderilen 22 Temmuz 2014 tarih ve 28326 sayılı yazıda, halen görevde bulunan Kurul üyelerinin görev sürelerinin 25 Ekim 2014 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

6087 sayılı Kanun'un;

19. maddesinin birinci fıkrasında; "Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır.",

21. maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinde; "Hakim ve savcıların tamamı oy kullanma hakkına sahiptir.",

(b) bendinde; "Adli yargı hakim ve savcıları adli yargıdan; idari yargı hakim ve savcıları idari yargıdan aday olanlara oy verebilir.",

(c) bendinde; "Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş her hakim ve savcı Kurul asıl ve yedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir.",

22. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde yapılır.",

İkinci fıkrasında; "Adli yargı hakim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hakim ve savcılar oy kullanır.",

Üçüncü fıkrasında; "İdari yargı hakim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, o il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idari yargı hakim ve savcıları oy kullanır.",

23. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini, üyelerin görev sürelerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilan eder. Seçim takviminin ilanı tarihinden itibaren on gün içinde illerde oy kullanacak hakim ve savcıların listelerini belirleyerek, il seçim kurullarına gönderir. İl seçim kurulları listeleri, ulaştığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on gün askıda kalır ve askıda kaldığı süre içinde bu listelere karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.",

İkinci fıkrasında; "İl seçim kurulları, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen listelerini internet sitesinde ilan etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.",

24. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Seçim takviminin ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve geçici aday listesini ilan eder. Hakim ve savcılar tarafından gerekçeleri ve buna bağlı somut delilleri ile beraber ilan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylığa itiraz edilebilir.",

İkinci fıkrasında; "Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini ilan eder.",

Üçüncü fıkrasında; "Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilan ettiği tarihi takip eden ikinci pazar günü yapılır."

hükümleri yer almaktadır.

Kurulumuzun 17/07/2014 tarih ve 2014/3375 sayılı kararıyla; adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak takvim ve genelgenin hazırlanması çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilen komisyon, çalışmalarını tamamlamış olmakla, komisyonca hazırlanan seçim takvimi ve genelge taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yukarıda yer alan kanun hükümleri ile Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira yasalar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde il seçim kurullarına, hakim ve savcılara sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımıştır. Yüksek Seçim Kurulunun 16/08/2014 tarih ve 3724 sayılı kararıyla 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılması uygun bulunan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin gerektireceği tüm iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye mahal verilmeksizin, doğru ve düzenli biçimde yürütülebilmesi için, 6087 sayılı Kanun'da öngörülen sürelerin, her iş ve işlem yönünden yeterli olacağı belirlenmiştir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim Takvimi" ve "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge"nin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak kabul edilmesine,

2- 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi" nde gösterilen tarihler ana alınarak yürütülmesine,

3- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminde il seçim kurullarınca askıya çıkarılacak adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan alınarak, hakim ve savcılara ait seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra adli ve idari yargı askı listeleri haline getirilmesine,

4- Askı listelerinin 6 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00'de il seçim kurullarınca askıya çıkarılmasına ve 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine,

5- Yüksek Seçim Kurulunca, geçici aday listesinin 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00'de Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine,

6- Yüksek Seçim Kurulunca, kesinleştirilen aday listesinin 29 Eylül 2014 Pazartesi günü Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine,

7- Ekli Seçim Takvimi ve Genelge'nin bu karar metnine dahil olduğuna,

8- Karar örneği ve eki Seçim Takviminin;

Ø Anayasa Mahkemesi Başkanlığına,

Ø Yargıtay Başkanlığına,

Ø Danıştay Başkanlığına,

Ø Adalet Bakanlığına,

Ø Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ø Danıştay Başsavcılığına,

Ø Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına,

Ø Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

Ø İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

Ø İl seçim kurulu başkanlıklarına,

gönderilmesine,

9- Seçim Takviminde yer alan genel nitelikteki işlemlerin tarih ve sırası geldikçe Başkanlık duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

10- Karar örneğinin Resmi Gazetede yayımlanmasına,

11- Karar örneği ile eki Seçim Takvimi ve Genelge'nin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

22/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI ARASINDAN 12 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAK SEÇİMLERDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

NOT:

1- Bu Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir açıklama yoksa saat 17.00'de sona erer.

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimine ilişkin Takvimin kesintisiz uygulanması gerekir. Resmi tatil günleri de Takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecektir.

3- Seçim Takviminin düzenlenmesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 4. maddesinde yer alan; "Yüksek Seçim Kurulu, zorunlu gördüğü takdirde, ... adayların geçici ve kesin ilanı gibi seçim işlemleri için bu Kanunda veya başka kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirebilir. ... " hükmü dikkate alınmıştır.

4- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca, kullanılacak her türlü belgede Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması zorunludur.

26 AĞUSTOS 2014 SALI

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1- Seçim takviminin başlangıcı (6087/19-1, 23-1),

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan, adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcılara ait listelerin ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesinin istenilmesi (6087/23-1),

3- Adaylık başvurularının başlaması (6087/24-1).

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılara ait listelerin ayrı ayrı düzenlenerek saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi.

4 EYLÜL 2014 PERŞEMBE

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılara ait seçmen listelerinin ilan edilmek üzere il seçim kurulları başkanlıklarına gönderilmesi (6087/23-1).

6 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

1- Gönderilen seçmen listelerinin, il seçim kurullarınca askıya çıkartılması (Saat 08.00),

2- Listelere yapılacak itirazların başlangıcı (6087/23-1).

9 EYLÜL 2014 SALI

1- Adaylık başvurularının sonlandırılması (Saat 17.00), (6087/24-1),

2- Yüksek Seçim Kurulunca adaylık başvurularının incelenmesine başlanılması (6087/24-1).

13 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunca, adaylık başvurularının incelemesinin bitirilmesi (6087/24-1),

2- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, geçici aday listesinin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi (6087/24-1),

3- İlan edilen geçici aday listelerine itirazların başlaması (6087/24-1).

15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

1- Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi (Saat 17.00),

2- Seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü (6087/23-1),

3- İl seçim kurullarınca seçmen listelerine yapılan itirazların incelenmesine başlanılması (6087/23-2).

16 EYLÜL 2014 SALI

İl seçim kurullarınca, seçmen listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (6087/23-2).


17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurullarınca kesinleştirilen seçmen listelerinin, Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (6087/23-2),

2- Geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (6087/24-1),

3- Geçici aday listesine yapılan itirazların incelenmesine başlanılması (6087/24-2).

18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık sayıları ve numaralarının belirlenerek il seçim kurullarına bildirilmesi.

21 EYLÜL 2014 PAZAR

Geçici aday listesine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (6087/24-2).

29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

1- Kesinleştirilen aday listesinin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi (6087/24-2),

2- Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı ana alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanması,

3- Oy pusulalarının adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı basımına başlanılması ve il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (6087/22-7).

30 EYLÜL 2014 SALI

1- İl seçim kurullarınca, sandık kurullarının adli ve idari yargı için ayrı ayrı oluşturulması (6087/22-6),

2- Kesinleşen seçmen listelerinin, il seçim kurullarınca adli ve idari yargı için ayrı ayrı olmak üzere, seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılması.

3 EKİM 2014 CUMA

İl seçim kurullarınca, sandık seçmen listelerinin adli ve idari yargı için ayrı ayrı çoğaltılmasının tamamlanması.

9 EKİM 2014 PERŞEMBE

İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimde görevlendirilen sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi.

10 EKİM 2014 CUMA

1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Seçim Takviminin başladığı tarihten itibaren listede ismi bulunan hakim ve savcılardan, herhangi bir nedenle meslekten ayrılmış olanların isimlerinin saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (6087/23-4),

2- Meslekten ayrıldığı bildirilenlerin, Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarına iletilmesi ve meslekten ayrılanların isimlerinin karşısına oy kullanamaz şerhinin konulması,

12 EKİM 2014 PAZAR

1- Seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının en geç saat 07.00'ye kadar il seçim kurulu başkanlığınca sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmesi.

2- OY VERME GÜNÜ

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADLİ VE İDARİ YARGI

HAKİM VE SAVCILARI ARASINDAN 12 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAK

SEÇİMLERDE UYGULANACAK GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; "Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca,"

(e) bendinde; "Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca

dört sene için seçilir.

İkinci fıkrasında; "Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler ve Kurul'a üye seçimlerinde oy kullanabilirler."

hükmüne yer verilmiş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 22 Temmuz 2014 tarih ve 28326 sayılı yazıda, halen görevde bulunan Kurul üyelerinin görev sürelerinin 25 Ekim 2014 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

6087 sayılı Kanun'un;

19. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır."

İkinci fıkrasında; ".... birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hakim ve savcı, kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilir. Daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulası geçersiz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur."

21. maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinde; "Hakim ve savcıların tamamı oy kullanma hakkına sahiptir.",

(b) bendinde; "Adli yargı hakim ve savcıları adli yargıdan; idari yargı hakim ve savcıları idari yargıdan aday olanlara oy verebilir.",

(c) bendinde; "Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektirir nitelikleri yitirmemiş her hakim ve savcı Kurul asıl ve yedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir.".

22. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde yapılır.",

İkinci fıkrasında; "Adli yargı hakim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, her ilde, il seçim kurulunun yönetimi ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hakim ve savcılar oy kullanır.",

Üçüncü fıkrasında; "İdari yargı hakim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, o il seçim kurulunun yönetimi ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idari yargı hakim ve savcıları oy kullanır.",

Beşinci fıkrasında; "Kurula üye seçimlerinde, 26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 17 nci maddesi hükmü uygulanmaz",

Yedinci fıkrasında; "Adayların, soyadı alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcut kağıtlara bastırılarak il seçim kurullarına seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle adli ve idari yargı oy pusulası şeklinde gönderilir...",

23. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Takvimini, üyelerin görev sürelerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilan eder. Seçim takviminin ilan tarihinden itibaren on gün içinde illerde oy kullanacak hakim ve savcıların listelerini belirleyerek, il seçim kurullarına gönderir. İl seçim kurulları listeleri, ulaştığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on gün askıda kalır ve askıda kaldığı süre içinde bu listelere karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.",

İkinci fıkrasında; "İl seçim kurulları, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen listelerini internet sitesinde ilan etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.",

Üçüncü fıkrasında; Yargıtay, Danıştay, Kurul ve Adalet Bakanlığı teşkilatlarında görev yapanlar ile yurt dışında bulunan hakim ve savcılar Ankara'da, geçici yetki ile bir başka yerde görevlendirilenler ise, görevlendirildikleri yerde oylarını kullanırlar. İzinli, görevli, hastalık veya aylıksız izinli olmaları nedeniyle, bir başka yerde bulunan hakim ve savcılar, seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce, oy kullanacakları yerdeki il seçim kuruluna başvurmaları halinde, bulundukları yerde oy kullanabilirler.",

Dördüncü fıkrasında; Seçim takvimi başladığı tarihten itibaren listelerde ismi bulunanlardan herhangi bir nedenle meslekten ayrılanlar, Kurul tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir ve bunlar oy Kullanamaz.",

24. maddesinin;

Birinci fıkrasında; "Seçim Takviminin ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve geçici aday listesini ilan eder. Hakim ve savcılar tarafından gerekçeleri ve buna bağlı somut delilleri ile beraber ilan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylığa itiraz edilebilir.",

İkinci fıkrasında; "Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini ilan eder.

Üçüncü fıkrasında; "Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilan ettiği tarihi takip eden ikinci Pazar günü yapılır.",

25. maddesinin birinci fıkrasında; "Adaylar, kesin aday listesinin ilanından oy verme süresinin bitimine kadar propaganda yapamazlar.",

Birinci fıkrasının;

(a) bendinde; "Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öz geçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayınlayabilirler.",

(b) bendinde; "Kendilerini tanıtan ve mesleki konularla ilgili düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta ve kısa mesaj gönderebilirler.",

(c) bendinde; "kapalı yer toplantısı yapabilirler.",

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Hakim:

1. Adli yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Yargıtay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,

- 2 -

2. İdari yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,

b) Savcı:

1. Adli yargıda: İl ve ilçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,

2. İdari yargıda: Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,

ifade eder."

hükümleri yer almaktadır.

Bu Genelge, Kurulumuzun 17/07/2014 tarih ve 2014/3375 sayılı kararıyla; adli ve idari yargı hakim ve savcılar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimde, adli ve idari yargı için; adaylar ve seçmenler, seçim çevresi, adaylık, propaganda yasağı, adayların özgeçmişinin yayımlanması, basılı evrak, birleşik oy pusulası, oy verme araçları, sandık seçmen listelerinin oluşturulması, askı işlemleri ve sonuçlandırılması ile oy verme yerlerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerde birliğin sağlanması için hazırlanmıştır.

Adaylar ve seçmenler

MADDE 2- Bu Genelge'de aday ve seçmen olarak adlandırılan hakim ve savcılar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. maddesinde sayılan hakim ve savcılardır (Anayasa 140/son, 2802/3).

Bu kapsama, geçici yetki veya herhangi bir görevlendirme ile başka bir kurum ve kuruluşta görevlendirilen hakim ve savcılar da dahildir.

Seçim çevresi

MADDE 3- a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine, adli yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde, her il bir seçim çevresidir. Adli yargı hakim ve savcıları, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanırlar.

b) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine, idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde bölge idare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresi bir seçim çevresidir. İdari yargı hakim ve savcıları görev yaptıkları yerin yargı çevresi içerisinde yer alan bölge idare mahkemesinin bulunduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanırlar.

Adaylık

MADDE 4- Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıları Seçim Takviminde belirtilen sürede (26 Ağustos 2014-09 Eylül 2014 tarihleri arasında) aday olmak için doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna başvururlar.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:

a) Başvuru dilekçesi,

b)Görev belgesi,

c) Özgeçmiş belgesi ve 4 adet fotoğraf,

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Yüksek Seçim Kurulu, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde (9 Eylül 2014-13 Eylül 2014) adayların başvurularını inceler ve aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyerek, 13 Eylül 2014 Cumartesi günü geçici aday listelerini Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan eder (6087/24-1).

- 3 -

Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden beş gün içinde aday listesine itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren beş gün içinde (17 Eylül 2014-21 Eylül 2014 tarihleri arasında) itirazları inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listelerini 16.08.2014 tarih ve 3724 sayılı kararla belirlenen oy verme gününü dikkate alarak 29 Eylül 2014 Pazartesi günü, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilan eder (6087/24-2).

İl seçim kurulu başkan ve üyelerinin, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının adaylıklarının kesinleşmesi halinde, bu hakimler seçim kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine bildirmek zorundadırlar (2839/17-3).

Propaganda yasağı

MADDE 5- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, kesinleşen aday listelerinin ilan edildiği 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte (reklam yapmak, pankart, afiş, poster vb. şeyleri asmak veya yapıştırmak gibi usullerle) her türlü propaganda yapılması yasaktır.

Yalnızca adayların özgeçmişleri talepleri halinde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde yayınlanır.

Adaylar; seçmenlere mektup, elektronik posta ve kısa mesajlar göndermek suretiyle kendilerini tanıtabilirler, mesleki konulara/sorunlara ilişkin düşüncelerini açıklayabilirler ve bu amaçlara yönelik olarak kapalı yer toplantısı yapabilirler (6087/25).

Propaganda yasağına uymayanlar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Adayların özgeçmişinin yayınlanması

MADDE 6- Adayların özgeçmişleri, ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile beraber Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde soyadı ana alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıp yayınlanır.

Adayların hazırlayacakları ve Yüksek Seçim Kuruluna kağıt ve elektronik ortamda teslim edecekleri özgeçmişlerinde kullanılacak yazı karakteri "Times New Roman", yazı büyüklüğü 12 punto, kullanılacak kelime sayısı en fazla 500, eklenen resim ise (4,5 cm x 6 cm) boyutlarında, başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkli olmalıdır.

Bu kurala uygun özgeçmiş ve resim vermedikleri tespit edilenlerle ilgili bilgiler yayınlanmaz.

Basılı evrak

MADDE 7- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde;

a) Örnek 300 No.lu sandık kurullarınca düzenlenecek sayım döküm cetveli,

b) Örnek 301 No.lu sandık kurullarınca düzenlenecek tutanak,

c) Örnek 302 No.lu il seçim kurullarınca sandık kurullarından teslim alınan malzemeleri gösterir tutanak,

d) Örnek 303 No.lu il seçim kurullarınca düzenlenecek birleştirme tutanağı,

e) Örnek 304 No.lu il seçim kurullarınca düzenlenecek ilan tutanağı,

f) Örnek 305 No.lu il seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek sonuç tutanağı,

g) Örnek 306 No.lu il seçim kurullarından gelen sonuçların Yüksek Seçim Kurulunda birleştirilmesine ilişkin tutanak,

- 4 -

h) Örnek 307 No.lu Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenerek seçilenlere verilecek tutanak,

i) Örnek 19 No.lu levha

kullanılacaktır.

Birleşik oy pusulası

MADDE 8- Adayların soyadı ana alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıp liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcut kağıtlara bastırılarak adli ve idari yargı oy pusulası şeklinde seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle ve %5 fazlasıyla, 50'lik paketler halinde il seçim kurullarına gönderilir (6087/22-7).

Oy verme araçları

MADDE 9-

a) Birleşik oy pusulası,

b) Oy verme kabini,

c) Sandık seçmen listesi,

d) Oy verme sandığı,

e) Sandık kurulu mührü (Merkez ilçe seçim kurulundan alınacak),

f) Oy zarfı (SARI renk),

g) Tutanak defteri,

h) Basılı sayım döküm cetveli,

i) Basılı tutanak kağıtları,

j) Seçim torbası.

Seçmen listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, süresi, itiraz, askıdan indirilmesi, itirazların karara bağlanması ve kesinleştirilmesi

MADDE 10- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan seçim çevresi esasına göre alınan hakim ve savcı listeleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından soyadı ana alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenip il seçim kurullarının e-posta adreslerine gönderilir. İl seçim kurulları tarafından bu listelerin kağıt ortamında çıktıları alınmak suretiyle seçim çevresinde bulunan ilan panolarında 6 Eylül 2014 Cumartesi günü askıya çıkarılır. Ayrıca bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan ettirilir. Bu listeler, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde bu iş için ayrılan bölümünde ayrıca yayınlanır.

Askı listeleri; 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilir.

Seçmen listelerine itiraz askı süresiyle sınırlıdır. Hakimler ve savcılar kendileriyle ilgili olarak, adaylar ise seçmen listesinin tümüne karşı il seçim kurulu başkanlıklarına doğrudan itiraz edebilirler.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar, il seçim kurulunca 16 Eylül 2014 Salı günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanır ve bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltmeler yapıldıktan sonra seçmen askı listeleri aynı gün kesinleştirilir (6087/23).

İl seçim kurullarınca kesinleştirilen seçmen listeleri, Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmak üzere 17 Eylül 2014 Çarşamba Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir (6087/23-2).

Kesinleşen seçmen listelerinin her sayfası mühürlenir ve il seçim kurulu başkanı tarafından imzalanır. Son sayfanın altına listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni içerdiği yazılarak il seçim kurulu başkanı tarafından onaylanır.

- 5 -

Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

Ancak, kesinleşen askı listelerinde adı yazılı olduğu halde çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi herhangi bir nedenle yer almayan seçmenlerin, askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, sandık seçmen listelerinin il seçim kurulunda kalan ve sandık kurulu başkanına teslim edilen nüshalarına ilave edilmelerine, il seçim kurulu tarafından karar verilir ve seçmene bu yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmek suretiyle oyunu kullanması sağlanır.

Sandık kurulması

MADDE 11- Her seçim çevresinde bir sandık kurulur. Bir sandık 150 seçmeni kapsar. Ancak seçmen sayısının 150'yi aşması durumunda ilave sandık kurulabilir. İllerde kurulacak sandık sayısı ve sandık numaraları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenip, ilan edilir.

Kesinleşen listelerin çoğaltılması

MADDE 12- Kesinleşen listeler, sandık seçmen listesi olarak üç (3) nüsha halinde çoğaltılır. Listelerin çoğaltılmasına 30 Eylül 2014 Salı günü başlanır. Bu işlemin en geç 3 Ekim 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.

Çoğaltılan sandık seçmen listelerinin her sayfası il seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı mühürlenip imzalandıktan sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.

Bu listelerden bir örneği il seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. İki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanlarınca bu örneklerden bir tanesi sandık alanına asılır, bir diğeri de oy verme işleminde kullandırılır.

Oy kullanılacak yerlerin belirlenmesi

MADDE 13- Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığında görev yapan hakim ve savcılar ile yurt dışında bulunan hakim ve savcılar Ankara'da, geçici yetki ile bir başka yerde görevlendirilmiş olanlar ise, görevlendirildikleri yerde oylarını kullanacaklardır. İzinli, görevli, hastalık veya aylıksız izinli ve benzeri nedenlerle görev yaptıkları yerin dışında bulunan hakim ve savcılar, seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce (16 Eylül 2014 Salı günü) askı süresi içinde oy kullanmak istedikleri yerdeki il seçim kuruluna başvurmak suretiyle bulundukları yerde oylarını kullanabileceklerdir (6087/23-3).

Seçmen listelerinde yer almalarına karşın, oy verme gününden önce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca herhangi bir nedenle meslekten ayrılmış oldukları bildirilenler oylarını kullanamazlar (6087/23-4).

Oy verme gününden önce, meslekten herhangi bir nedenle ayrılmış veya yaş haddi sebebiyle (11 Ekim 2014 Cumartesi günü dahil) ayrılacak olanların isim listesi, en geç 10 Ekim 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.

Meslekten ayrıldığı bildirilenlerin isimleri il seçim kurullarına iletilir. Bu kurullarca ayrılanların isimlerinin karşılarına "Oy kullanamaz" şerhi konulur.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilenlerin belirlenmesi ve tutanakların verilmesi

MADDE 14- Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından seçim türüne göre gelen Örnek: 305 No.lu sonuç bildirme tutanaklarındaki oyları toplayarak Örnek: 306 No.lu tutanakla birleştirir ve en fazla oy alan adayların sırasıyla asıl ve yedek üye olarak seçildiğini belirler. Oylarda eşitlik halinde Yüksek Seçim Kurulu, aralarında ad çekme suretiyle sıralamayı tespit eder. Sonuçlar kesinleştiğinde, seçilmiş olanlara Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından Örnek: 307 No.lu tutanak (mazbata) verilir.

- 6 -

Ödenecek gündelikler

MADDE 15- Bu seçimde görev alanlara; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 181 ve 182. maddelerinde belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Ücret belirlenmesinde Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı ana alınır. Buna göre seçimde görev yapacak olanlardan;

a) İl seçim kurulu başkanına 10,

b) İl seçim kurulu üyelerine 8,

c) Seçim bürosu personellerine 6,

d) Sandık kurulu başkanına 3,

e) Sandık kurulu üyesine 2

gündelik ödenir.

Dayanak

MADDE 16- Bu Genelge, 298, 2802 ve 6087 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunun 22/08/2014 tarih ve 2014/3830 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Memurlar.Net
Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim