• BIST 91.801
 • Altın 214,254
 • Dolar 5,3608
 • Euro 6,0653
 • İstanbul : 7 °C
 • Ankara : 0 °C
 • İzmir : 9 °C
 • Bursa : 5 °C
 • Adana : 13 °C

Kadın girişimciler sanayiye de el attı

07.10.2014 09:28
Kadın girişimciler sanayiye de el attı
Kadın girişimciler sanayiye de el attı - Ka­dın gi­ri­şim­ci­ler sa­na­yi­nin her ala­nın­da var­lık­la­rı­nı his­set­ti­ri­yor. Es­ki­den sa­de­ce er­kek­le­re öz­gü gö­rü­len bir­çok alan­da ka­dın­la­rı gör­mek müm­kün ar­tık. On­lar as­lın­da zor iş­l
KAMU HABER Ka­dın­la­rı ar­tık iş ha­ya­tı­nın her ala­nın­da gör­mek müm­kün. Es­ki­den sa­de­ce er­kek­le­re uy­gun gö­rü­len pek çok iş­te ka­dın­lar ağır­lık­la­rı­nı his­set­ti­ri­yor. Me­tal sa­na­yin­den hay­van­cı­lı­ğa; ta­rım iş­let­me­ci­li­ğin­den ma­ki­ne sek­tö­rü­ne ka­dar ka­dın­lar her alan­da ‘biz­ de va­rı­z’ di­yor. On­lar ge­le­nek­sel an­lam­da ol­ma­sa da, gü­nü­mü­zün mo­dern ha­nı­ma­ğa­la­rı di­ye de ni­te­len­di­ri­le­bi­li­r…
  2 bin dö­nüm ara­zi iş­le­ti­yor
  Ada­na­lı çift­lik sa­hi­bi Nur Öz­kan tam bir ha­nı­ma­ğa. 2 bin dö­nüm­lük ara­zi­yi tek ba­şı­na iş­le­ten Nur Öz­ka­n’­ın hi­kâ­ye­si film­le­ri arat­ma­ya­cak cins­ten. 1987 yı­lın­da eşi ve­fat eden Nur Öz­kan, ken­di­si me­mur kı­zı ol­ma­sı­na rağ­men, 36 ya­şın­da 4 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te ha­ya­ta tu­tun­mak için eşin­den ka­lan iş­le­rin ba­şı­na geç­mek zo­run­da kal­mış.
  Mecburen işleri devraldım
  Ta­rım üre­ti­mi ya­pan Nur Öz­kan, ya­zın sı­ca­ğın­da kı­şın so­ğu­ğun­da ça­lı­şır­ken ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rı şöy­le di­le ge­ti­ri­yor: “E­şim öl­dü­ğün­de bu işi ya­pa­bi­le­cek ikin­ci bir ki­şi yok­tu. En kü­çü­ğü 3 ya­şın­da olan 4 ço­cu­ğum var­dı ve on­la­ra bak­mak zo­run­day­dım. Mec­bu­ren kol­la­rı sı­va­dım.  Çift­çi­lik da­ha çok er­kek ege­men bir sek­tör. Bu sek­tör­de ken­di­mi ka­bul et­tir­mem için çok ça­lış­tım. İlk baş­ta be­nim için, ‘iş ka­dın­lı­ğı­na öze­ni­yor,3-5 gü­ne he­ve­si ge­çer, Av­ru­pa­lı gi­bi baş­lar Türk gi­bi bi­ti­ri­r’ de­di­ler. Ama ben vaz­geç­me­yip di­sip­lin­li bir şe­kil­de ça­lı­şın­ca be­ni ka­bul et­me­ye baş­la­dı­lar. Şim­di be­ni ör­nek alıp ken­di çift­li­ği­ni yö­net­me­ye ça­lı­şan baş­ka ka­dın­lar da var.”

Keçi çiftliğini yönetiyor
Bal­ta­lı Gı­da­’nın sa­hi­bi Fun­da Özer Bal­ta­lı, ban­ka­cı­lık gi­bi ka­dın­la­rın en yo­ğun ça­lış­tı­ğı bir sek­tör­den hay­van­cı­lı­ğa ge­çiş ya­pan isim­ler­den. Ban­ka­da ça­lış­tık­tan son­ra ço­cuk sa­hi­bi ol­mak için ça­lış­ma­ya ara ve­ren Fun­da Bal­ta­lı, iş ha­ya­tı­na hay­van­cı­lık­la dön­me­ye ka­rar ver­miş. Tür­ki­ye­’de süt ke­çi­ci­li­ği ala­nın­da cid­di bir boş­luk gör­dü­ğü­nü an­la­tan Özer, baş­lan­gıç­ta 300 olan ke­çi sa­yı­sı­nı, bu­gün 1000’e ka­dar çı­kar­mış.

Babadan devraldı

An­ka­ra Os­tim Sa­na­yi Böl­ge­si’n­de ça­lı­şan Bur­cu Ce­be­ci, Tür­ki­ye­’de sa­vun­ma sa­na­yi için ima­lat ya­pan na­dir ka­dın gi­ri­şim­ci­ler­den. Ba­ba­sı­nın sa­na­yi­ci ol­ma­sı ne­de­niy­le sü­rek­li sa­na­yi­ye ge­lip git­ti­ği­ni be­lir­ten Ce­be­ci, tek ço­cuk ol­ma­sı ne­de­niy­le de ba­ba­sı­nın işi­ni dev­ral­dı­ğı­nı an­la­tı­yor. Bur­cu Ce­be­ci 14 yıl­dır, en­düs­tri­yel ısıt­ma ve so­ğut­ma ci­haz­la­rı üre­ti­yor. 
  Ce­be­ci, ka­dın ola­rak sa­na­yi­de zor şart­larda ça­lış­ma­sı­na rağ­men çok bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za at­mış. Ce­be­ci Sa­vun­ma sa­na­yi­sin­de ve bil­has­sa uy­du-ha­va­cı­lık tek­no­lo­ji­si kap­sa­mın­da üre­ti­len ürün­le­rin test eden sis­te­min ima­la­tı­nı ge­liş­tir­di­ği­ni an­la­tı­yor. Ce­be­ci yi­ne uçak­lar­da kul­la­nı­lan bil­gi­sa­yar üni­te­le­rin da­ya­nık­lı­lı­ğı­nı, imal et­ti­ği test üni­te­le­rin­de de­ni­yor.
Sütü kadın üretmeli

İlk bu işe baş­la­mak is­te­di­ğin­de çev­re­sin­de­ki­le­rin tu­haf kar­şı­la­dı­ğı­nı an­cak ken­di­si­nin ina­na­rak de­vam et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Bal­ta­lı, evi­nin İs­tan­bu­l’­da ol­ma­sı­na rağ­men, İz­mi­r’­de­ki çift­li­ği yö­net­mek için, İz­mir-İs­tan­bul ara­sı me­kik do­ku­yor. Süt üre­ti­mi­nin bel­li bir vic­dan ve il­ke ge­rek­tir­di­ği için ka­dın­la­rın yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Bal­ta­lı, “Bu sek­tör­de ka­dın­lar ça­lış­ma­lı. Ke­çi sü­tü an­ne sü­tü­ne en ya­kın süt. Bu işi ka­dın­la­ra ya­kış­tı­rı­yo­ru­m” di­yor.

Çocuklarınıza model olun

‘Ka­dın ye­ter ki is­te­sin, ya­pa­ma­ya­ca­ğı hiç­bir şey yok­tu­r” di­yen Ada­na­’nın ha­nı­ma­ğa­la­rın­dan Nur Öz­kan, hem an­ne, hem iş ka­dı­nı ol­mak is­te­yen­le­re şöy­le ses­le­ni­yor: “İ­şi­niz­de ka­rar­lı­lık­la ça­lı­şın, ço­cuk­la­rı­nı­za na­si­hat et­mek ye­ri­ne on­la­ra ya­şan­tı­nız­la ör­nek olun.” Nur Öz­ka­n’­ın ya­nın­da 12 ta­ne dai­mi ele­ma­nı var. An­cak 27 yıl bo­yun­ca 5 bi­ne ya­kın mev­sim­sel iş­çi­ye de is­tih­dam sağ­la­mış. Bir ta­raf­tan na­ren­ci­ye­de ih­raç ürün­le­ri üre­ten Öz­kan, bir yan­dan da buğ­day, so­ya ve mı­sır gi­bi en­düs­tri­yel ürün­ler de üre­ti­yor.
Müşteri erkek istiyor

Bur­cu Ce­be­ci sa­na­yi­de bir ka­dın ola­rak ça­lış­ma­nın zor­luk­la­rı­nı şöy­le an­la­tı­yor: “Sa­na­yi­de gi­yi­mi­me, ha­re­ket­le­ri­me dik­kat et­mek zo­run­da­yım. Müş­te­ri­ler ge­nel­lik­le mu­ha­tap ol­duk­la­rı ki­şi­le­rin er­kek ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Ma­ki­nE üre­ti­mi ya­pan fir­ma­lar­da ka­dın is­tih­da­mı yok de­ne­cek ka­dar az. Son 2-3 yıl­da kay­nak­çı, oto­mo­bil ta­mir­ci­si gi­bi sa­na­yi­nin ba­zı kı­sım­la­rın­da ba­yan­la­rı gör­me­ye baş­la­dık.”

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yapılandırması bozulan 3 milyon kişiye yeni hak11 Aralık 2018 Salı 09:14
 • Ölüm aylığı alan öğrenciler dikkat10 Aralık 2018 Pazartesi 08:37
 • Gıda üretıcisine ‘süper’ teşvik10 Aralık 2018 Pazartesi 08:34
 • Turist aslında daha çok harcıyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:31
 • Şili semaları Türk uçaklarına açıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 08:14
 • Kişi başı turist geliri 914 dolara yükseldi10 Aralık 2018 Pazartesi 08:14
 • Havza bazlı üretim tarımı uçuracak10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • Akkuyu’nun enerjisi için 6 iletim hattı kuruluyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • Performans tutkunlarını büyülemeye geliyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • 100 yıl daha buradayız9 Aralık 2018 Pazar 09:33
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim