• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 4 °C
  • İzmir : 13 °C
  • Bursa : 12 °C
  • Adana : 11 °C

KİMLER SEKTÖREL İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORTÖRÜ OLABİLECEK?

18.09.2014 08:22
KİMLER SEKTÖREL İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORTÖRÜ OLABİLECEK?
Bazı kariyer meslek personelinin de atanabileceği Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edildi.
Son torba Kanunda yer alan düzenlemeler arasında, bazı kariyer meslek personelinin de atama veya görevlendirme yoluyla görev yapabileceği yeni bir unvan oluşturulmasına ilişkin hükümler de yer aldı.

Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan “6552 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, Başbakanlık merkez teşkilatı kadroları arasına yeni bir unvan eklerken, bu unvanda görev alacaklara ve mali haklarına ilişkin hususları da düzenledi. Ayrıca, Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yapacaklar için 380 “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü” kadrosu ihdas edildi.

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi

Ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletişim, ulaştırma, çevre, şehircilik ve uluslararası ilişkiler alanları ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda Başbakanlığa danışmanlık yapmak üzere oluşturmuş olan “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi”, bir Başbakan Başmüşavirinin başkanlığında faaliyet yürütmektedir.

Bu birimin çalışmaları halen; Başbakanlık Başmüşavirleri, Başbakan Müşavirleri, Başbakanlık Müşavirleri, Başbakanlık personeli veya Başbakanlıkta görevlendirilen kamu görevlilerinin koordinasyonunda oluşturulan çalışma grupları tarafından yürütülmektedir. Son çıkan Kanunla, bu birimin çalışanları arasına Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri de dahil edildi.

Kimler “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü” olabilecek?

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına, bazı kariyer meslek personelinin (aşağıda sayılan) asaleten atanması ya da geçici görevlendirilmesi söz konusu olabilecek. Ancak Kanunda, sayılan unvanlar dışındaki kamu personelinin Raportör kadrosuna atanmasına engel bir durum da bulunmuyor.

Yapılan düzenlemede yer alan ifadenin kariyer meslek personeli olmayanların da Raportör kadrolarına atanmasına imkan veriyor olması ve bu kadroların görevde yükselmeye tabi olmaması nedeniyle, kariyer meslek personeliyle eşit haklara sahip kadrolara kolay yoldan atanmanın yolunun da açılabileceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Öte yandan, Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına, aşağıda sayılan unvanlarda bulunanların da asaleten atanmaları veya geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecek.

-375 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatındaki başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçiler,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları,

-Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri,

-Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları,

-Kurumların merkez teşkilatındaki; Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları.

-Düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları.

Atama ve görevlendirmelerde ilgililerin isteğine bakılacak mı?

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına asaleten atama ve geçici görevlendirmelerde, naklen atama ve geçici görevlendirmelere ilişkin genel hükümler uygulanacak.

Ancak, 11 Eylül 2015 tarihine kadar olan süre içerisinde Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına (en fazla 266 adedine), yukarıda sayılan unvanlardaki personel arasından atama yapılması halinde, bu personelin isteğine bakılmayacak.

Mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları?

Mali, sosyal ve emeklilik hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alanlar ile denk kabul edilen “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri” aylık maaşlarını ücret ve tazminat göstergesine göre almış olacak. Öte yandan, derece ve kademesi ¼ olup 25 yıl hizmeti bulunan Raportörler hakkında; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi geçerli olacak.

Örneğin; 25 yıl hizmet ile ¼’de bulunan bir Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü, aylık net ücret olarak 4.842 TL alabilecek. (2014 yılında, %15 gelir vergisi diliminde, bekar ya da eşi çalışan personel)

Ancak, 11 Eylül 2015 tarihine kadar Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına naklen atanacak olanların mali hakları, önceki kadroları için uygulanmakta olan hükümler çerçevesinde ödenmeye devam edecek.

Raportör kadrolarında geçici olarak görevlendirilecek olanların; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları ise kurumları tarafından ödenecek.

İlgili düzenleme

**3056 sayılı Kanun hükümleri

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi:

Ek Madde 11- Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi; ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletişim, ulaştırma, çevre, şehircilik ve uluslararası ilişkiler alanları ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda Başbakanlığa danışmanlık yapar.

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerini Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Başmüşavirinin başkanlığında yerine getirir.

Birinci fıkrada belirtilen alanlarda yürütülecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Başbakanlık Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, Başbakanlık personeli veya 36 ncı maddeye göre Başbakanlıkta görevlendirilen kamu görevlilerinin koordinasyonunda oluşturulacak çalışma grupları tarafından yürütülür.

Birimin görevlerine ilişkin olarak gerektiğinde sürekli veya geçici ihtisas komisyonları ile geçici çalışma grupları kurulabilir.

(Mülga beşinci fıkra)

Birimin sekreterya hizmetleri Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alanlar ile denk kabul edilir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına atanabilir. Ayrıca, anılan personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla 36 ncı madde hükümlerine göre Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 10– Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadro sayısının yüzde yetmişini geçmemek kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, ilgililerin muvafakati aranmaksızın, ilgili mevzuatında öngörülen atama sayı sınırlamalarına tabi olmaksızın Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına naklen atanabilir.

Bu madde uyarınca atananların mali haklarına ilişkin olarak, atandıkları tarih itibarıyla önceki kadroları için uygulanmakta olan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

**6552 sayılı torba Kanunla ihdas edilen kadrolar

KURUMU : BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro Adedi

Toplam

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

2

GİH

Daire Başkanı

1

20

20

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

1

80

80

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

2

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

3

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

4

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

5

40

40

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

6

55

55

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

7

55

55

TOPLAM

402

402www.memurunyeri.com
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim