• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 6 °C
  • İzmir : 15 °C
  • Bursa : 10 °C
  • Adana : 12 °C

MEB yurt dışına 100 okutman gönderecek

24.06.2014 15:30
MEB yurt dışına 100 okutman gönderecek
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme Sınavı Duyurusu

Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2014 ve sonraki yıllarda yurt dışında faaliyette bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla (100) okutman seçilecektir.

Başvuru şartları, süresi, şekli seçme sınavı ve yurt dışında görevlendirilmeye dair ana ve usuller ile diğer hususların yer aldığı "Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2014/2"

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK OKUTMANLARI SEÇME VE GÖREVLENDİRME KILAVUZU 2014/2

iletişim bilgileri

avrupa bIrlIğI ve DIŞ IlIşkIler genel müdürlüğü

Telefon : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı

(0312) 418 82 88-418 34 41-419 19 45'den 4112 veya 4131

Faks : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı

(0312) 418 82 89 veya 425 54 01

Internet Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr E-Posta : kozcelik@meb.gov.tr

I. BOLUM GENEL ESASLAR

1- İlgili Mevzuat:

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın Türkiye ile kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin ana ve usuller, 03/07/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/ 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

2- Bu Kılavuz:

a) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

b) Milli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığının 04/06/2014 tarihli ve 39930676/903.07.03/2272422 sayılı Makam Oluru.

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 17/06/2014 tarihli ve 68 sayılı kararı. ana alınarak hazırlanmıştır.

3- Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2014 ve sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip (100) okutman seçilecektir.

BİTİRDİĞİ BÖLÜM ARANAN ASGARİ AKADEMİK ÇALIŞMA YABANCI DİL ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ KON TEN JAN
A-Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen- Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılması esastır) İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca Başvurunun son günü itibarıyla son beş sene içinde; KPDS'den, ÜDS'den veya YDS'den en az 60 puan seviyesinde belge sahibi olmak ( ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri") 50
B-Üniversitelerin yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça ve İtalyanca) bölümleri (hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dil ve edebiyat, mütercimlik, öğretmenlik gibi bölümleri) -Türk Dili ve Edebiyatı -Türkçe -Yabancılara Türkçe öğretimi Tercih sebebi olmak üzere alanında doktora yapılması esastır İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca Başvurunun son günü itibarıyla son beş sene içinde; KPDS'den, ÜDS'den veya YDS'den en az 75 puan seviyesinde belge sahibi olmak ( ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri") 50

4- Okutmanların seçimi ve görevlendirilmelerine dair iş ve işlemler, bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir.

II. BÖLÜM

BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER A- BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) T.C vatandaşı olmak

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na veya 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalışanlar hariç)

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümlüler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara Fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç)

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren son başvuru tarihi itibarıyla en az iki sene çalışmış olmak,

g) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla en az beş sene hizmeti bulunup halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,

h) MEBnda çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla MEBna bağlı resmi okullarda en az beş sene öğretmenlik hizmeti bulunup halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde çalışıyor olmak,

i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

j) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

k) Başvurunun son günü itibarıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça ve İtalyanca dillerinin birinden, son beş sene içinde, ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS veya YDS'den en az I. BÖLÜM; 3 üncü maddenin A- (60) ve B- (75) puan seviyesinde belge (ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri") sahibi olmak,

l) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

B- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvuru süresi ve şekli:

Bu Kılavuz'da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Milli Eğitim Bakanlığımerkez ve taşra teşkilatında görevli olanlar 25/06-02/07/2014 tarihleri arasında kadrolarının bulunduğu okul/kurum veya birimlere,

b) Üniversitelerde görevli öğretim görevlileri/üyeleri 25/06-02/07/2014 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine başvuracaklardır.

Resmi okul/kurum müdürlükleri başvuru belgelerini 07/07/2014 tarihi mesai bitimine kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlükleri de 14/07/2014 tarihi mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine; üniversitelerde ise ilgili birim amirlikleri 14/07/2014 tarihi mesai bitimine kadar rektörlüklere göndereceklerdir.

2- Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:

a) Başvuru formu (örneği Ek-1'de),

b) Bilgi formu (örneği Ek-2'de),

c) En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

ç) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,

d) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

e) Hizmet cetveli (aslı).

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır), (örneği Ek-3'de),

Başvuru formu, bilgi formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık resim yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/kurum/birim amirlerince yapılacaktır.

Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- Milli Eğitim Bakanlığımerkez ve taşra teşkilatı ile üniversitelerce yapılacak işlemler:

a) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması: Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere;

aa) Merkez teşkilatı birimlerinde; birim amirinin görevlendireceği bir grup başkanı başkanlığında 2 personelden, taşra teşkilatında valilik onayı ile il milli eğitim müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen,

ab) Üniversitelerde, rektörlükçe belirlenecek görevlilerden oluşan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

b) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yapacağı işlemler: Komisyon 18/07/2014 tarihinde toplanarak;

ba) Adayların başvuru belgelerini inceleyip bu Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananları belirleyecektir.

bb) Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanacaktır. (Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır).

bc) Başvurusu kabul edilen adaylara ait bilgiler, bilgisayar ortamında ekteki örneğe uygun olarak -büyük harflerle- MS-EXCEL programında liste haline getirilerek Komisyonca onaylanacak ve öncelikle "kozcelik@meb.gov.tr" e-posta adresine gönderilecektir.

bç) Başvuru belgeleri ile MS-EXCEL programında düzenlenen onaylı listenin en geç 25/07/2014 tarihi mesai bitimine kadar, "MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İnci Taş Cad. Beşevler Kampusu C Blok/4 Kat 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA" adresine APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

MEB merkez ve taşra teşkilatından yapılacak başvurularda, belgelerin ayrıcaMilli Eğitim BakanlığıDoküman Yönetim Sisteminden de girişinin yapılması gerekmektedir.

bd) Bu Kılavuz'da belirtilen şartları taşımayan, usulüne uygun ve süresi içinde başvuruda bulunmayan, kadroları üniversitelerde olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yurt dışında görevlendirilmelerine izin verilmeyen adayların başvuru belgeleri kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

be) Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibi ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna ait olacaktır.

bf) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar:

a) Başvuru şartlarını taşımayan,

b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden,

c) Yanlış beyanda bulunan,

ç) Süresi içerisinde başvurmayan,

d) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan.

e) DoğrudanMilli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuran,

f) Süresi içerisinde başvuru belgeleriMilli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurusu geçersiz sayılanların belgeleri iade edilmeyecektir.

III. BÖLÜM SEÇME SINAVI

1- Seçme sınavı:

a) Seçme sınavı 14-15 Ağustos 2014 tarihlerinde "Temsil Yeteneği Mülakatı" şeklinde "MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İnci Taş Cad. Beşevler Kampusu C Blok/4 Kat 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır.

b) Temsil yeteneği mülakatında değerlendirme (100) puan üzerinden. aşağıda belirtilen alan ve puan değerleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME ALANI PUAN
1- Türkçe'yi kullanma ve iletişim becerisi ile alanında yaptığı çalışmalar 30
2- Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20
3- Yurt dışı görevine ilişkin çalışmalar, düşünce ve yaklaşımlar 30
4- Genel kültür, görünüm, tutum ve davranış 20
TOPLAM 100

2- Başarının tespiti ve başarı sıralaması:

a) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince yukarıdaki alan ve puan değerleri üzerinden her adaya ayrı ayrı puan verilecek, verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanı tespit edilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

b) Seçme sınavında en az yetmiş puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru puan sıralaması yapılarak I. BÖLÜM; 3 üncü maddenin A- ilk (50) ve B- ilk (50) adayı başarılı sayılacak; belirtilen sayıda aday olmaması halinde bile yetmiş puan alamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

c) Puanların eşit olması durumunda sıralama; akademik unvan, mesleki kıdem, ilk defa görevlendirilme sırasına göre yapılacaktır.

3- Sınav sonuçlarının duyurulması ve geçerlilik süresi:

a) Sınav sonuçları, temsil yeteneği mülakatının son gününü izleyen 20 gün içerisinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde görevlendirilemeyenlerin hakkı sona erer.

IV. BÖLÜM YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

1- Yurt dışında görevlendirmede işlem basamakları:

Seçme sınavında başarılı olup görevlendirme sırası bekleyen okutmanların -başarı sırası ana alınarak- yurt dışındaki üniversitelerde/Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilme işlemleri aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilecektir.

Kadrosu üniversitelerde olan okutmanların yurt dışında görevlendirilebilmeleri veya görev sürelerinin uzatılabilmesi için, ilgili eğitim-öğretim yılında görevlendirilmelerine üniversitelerince izin verilmesi şarttır. Bu konudaki yazışmalar Bakanlığımız ile ilgili üniversite arasında yapılacaktır.

a) Yurt dışındaki üniversitelerde görevlendirme:

aa) Üniversitelerin, ihtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

ab) Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili üniversitede görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması,

ac) İlgili okutmanlardan görev alacaklarına dair yazılı beyan alındıktan sonra isimlerinin özgeçmişleri ile beraber ilgili üniversitelere teklif edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi,

aç) Teklif edilen okutmanların yurt dışındaki ilgili üniversitece kabul edildiğinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmesinden sonra okutmanların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi,

b) Türk kültür merkezlerinde görevlendirme:

ba) İhtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

bb) Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili Türk Kültür Merkezinde görev kabul edip etmeyecekleri sorulacak, görev alacaklarına dair yazılı beyanları alındıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi yapılacaktır.

2- Görevlendirme süresi:

5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 8 inci maddesi gereğince; yurt dışında görevlendirilen okutmanların görev süresi 1 sene olup, üniversitelerince yurt dışı görevinin devamına izin verilmesi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 sene daha uzatılabilecektir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim- öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilecektir.

3- Okutman görevlendirilen ülkeler:

Halen okutman görevlendirilen ülkelerin isimleri ekli (Ek-6) listede yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda bu listeye yeni ülkeler ilave edilebileceği gibi, eksilme (Ek-6) de olabilecektir. Adayların bu listeyi inceleyerek başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

4- Görevlendirilen personele yapılacak ödemeler:

a) Yurt dışında görevlendirilecek okutmanların kendilerine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri Bakanlığımız bütçesinden, ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları (Kadrolarının bulunduğu) Kurumların bütçelerinden karşılanacaktır.

b) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklardır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası (yurt içi aylığı) olarak ödenmesine devam edilecektir.

c) Görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılacaktır. (Ek-5)

5- İzinler:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanların yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 13 üncü ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

6- Okutman olarak görevlendirilen öğretmenlerle ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin yapacağı işlemler:

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında okutman olarak görevlendirilen öğretmenler, yurt dışı görevlerine başladıktan sonra "MEBna Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir.

7- Yurt dışında görevlendirilen okutmanların görevleri nedeniyle sorumlu oldukları makamlar:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; görev yaptıkları üniversitelere veya Türk Kültür Merkezi yöneticilerine karşı sorumludur.

8- Pasaport işlemleri:

a) 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen okutmanlardan kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara ise hizmet damgalı pasaport verilir.

b) Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili kurumlara ulaştıktan sonra -okutmanın başvurusu üzerine- görevli oldukları üniversitelerce; Bakanlığımız merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

c) Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen okutmanların pasaportlarını almış olmaları gerekir.

9- Vize işlemleri:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar.

b) Okutmanlar, görevlendirildikleri ülkenin ilgili temsilciliğine şahsen vize başvurusunda bulunacaklardır.

c) Görevlendirilen ülkelerce ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum iznine dönüştürülmeden Türkiye'ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

10- Yurt dışı görev yerine hareket:

Görevlendirilen okutmanların yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, pasaport, vize ve ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Bakanlığımız personelinin görev yerlerine hareket etmeden önce okul/kurum/birim müdürlüklerinden alacakları yönetici veya denetmen/denetçi olmadıklarına dair belgeyi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

11- Yurt içi göreve döndürme:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürüleceklerdir.

b) Okutmanların yurt içi göreve dönme istekleri görev bölgelerindeki eğitim ve öğretim yılının sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az (1) öğretim yılı görev yapmadan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme istekleri kabul edilmeyecektir.

12- Görevlendirme ertelemesi:

Seçme sınavında başarılı olduğu halde, haklarında açılmış ya da devam eden soruşturma bulunanların görevlendirilmeleri soruşturma sonuna kadar ertelenecektir.

13- Görevlendirmenin yapılmayacağı ve iptal edileceği haller:

a) Olağanüstü haller ile kendisinin veya bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının uzun süre tedavi gerektiren hastalıkları hariç, görevlendirme sırası gelip kendisine ülke teklifi yapılanlardan;

ı- Kendi kurumunca veya başka bir kurumca yurt dışında görevlendirilmiş olup görevleri devam edenler,

ıı-Türkiye'de görev yaptığı üniversitesince yurt dışında görevlendirilmesi uygun görülmeyenler,

ııı-Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyenler,

hakkında bu hususlardan herhangi biri iki kez gerçekleşmiş olanların yurt dışı okutmanlık hakları iptal edilerek isimleri sıralama listesinden çıkarılacaktır.

b) Adayın, bu Kılavuz'da belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, aday sınavı kazanmış, hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

V. BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru sahipleri, ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliği acele olarakMilli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı'nın "kozcelik@meb.gov.tr" e-posta adresine veya (0312) 425 54 01 numaralı faksına bir dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak tebligatlarda ilk adres ana alınacağından her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

2- Mülakata çağrılan adaylar bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacak, yol masrafları ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.

3- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan ve başarısız olan adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

4- Kılavuz'da yer alan konularda tereddüde düşülmesi halinde,Milli Eğitim BakanlığıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı'nın (0312) 418 82 88-418 34 41-419 19 45'den 4112 veya 4131 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

EKLER :

1- Başvuru formu (1 sayfa),

2- Bilgi formu (2 sayfa),

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 sayfa),

4- Düzenlenecek örnek tablo (1 sayfa),

5- 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli (2 sayfa).

6- Okutman görevlendirilen ülkeler (1 sayfa).

7- ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" Tablosu ( 4 sayfa)Memurlar.Net
Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim