• BIST 90.504
  • Altın 214,235
  • Dolar 5,3424
  • Euro 6,0800
  • İstanbul : 10 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İzmir : 12 °C
  • Bursa : 11 °C
  • Adana : 16 °C

Maliye Bakanlığı, görevde yükselme sınavı açtı

24.07.2014 08:05
Maliye Bakanlığı, görevde yükselme sınavı açtı
Maliye bakanlığı, 100 memur kadrosu için görevde yükselme sınavı açtı

Büro Memur Sen, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile yaptıkları görüşmeden sonra, Bakanlığın görevde yükselme sınavı açma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlığın sınav duyurusu şu şekilde....

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız Taşra teşkilatında boş bulunan ve ekli listede görev yeri ve birimi belirtilen 100 Memur kadrosuna (Ek-1) atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce Görevde Yükselme Sınavı düzenlenecektir.

Sınava başvurular elektronik ortamda yürütülecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru şartlarını taşıyan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav 19/10/2014 tarihinde (Pazar günü) Ankara'da yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri ve saati Personel Genel Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde (www.pergen.gov.tr) sınav tarihinden en az on gün önce ilan edilecektir.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuracaklarda son başvuru tarihi (29/8/2014) itibarıyla aşağıdaki şartlar

aranır.

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrosunda bulunmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan

personelin en az beş sene hizmeti bulunmak.

IV-HİZMET SÜRESİ

Hizmet süresi; 8/6/1984 tarihli ve 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri ifade eder.

V- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 18/8/2014 Pazartesi günü başlayıp 29/8/2014 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir.

Başvurular Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr) bulunan "Sınav Bilgi Sistemi" üzerinden "Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu" elektronik ortamda doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine, istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaklardır.

Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan "Memuriyet Bilgileri" bölümünde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar derhal ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.

Adaylar Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra başvuru ekranında görünen yönlendirme talimatlarını takip ederek başvurularını onaylayacaklardır.

Sınava katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

VI- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 1/9/2014 tarihinden 12/9/2014 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar onaylama işlemini yapacaklardır.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla beraber sorumludurlar.

Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvurularının kabul edilmediği; Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ancak, yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmayacak, bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır.

VII- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, test usulünde tek oturum halinde Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

a) T.C. Anayasası,

b) 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

c) 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Atama, Yer Değiştirmeler, Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin hükümleri) ve İlgili Yönetmelikler

d) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

e) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik

f) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik

g) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

h) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

VIII-DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınacaktır.

Başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısının dörtte biri kadar aday yedek olarak belirlenecektir.

Kesinleştirilen başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.

IX-SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a) Sınav soruları ve yanıt anahtarı, sınavı müteakip Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve yanıt anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapacaklardır. Sınav Kurulunca, takip eden on iş günü içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Sınav Komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

Bu şekilde kesinleştirilen başarı listesi en geç üç iş günü içinde Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.

X-TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

a) Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar atanmak istedikleri görev yerlerine ilişkin tercihlerini "Sınav Bilgi Sistemi" üzerinden elektronik ortamda dolduracakları Tercih Formu ile yapacaklardır.

b) Her aday en fazla 10 tercih yapabilecektir.

c) Yerleştirme, adayların başarı sıralaması ve tercihleri ana alınarak yapılacaktır.

d) Tercihleri doğrultusunda bu duyurunun eki listede gösterilen kadrolara yerleştirilen adaylardan;

Atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedekler arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Yedeklerden tercih alınması durumunun hasıl olması halinde, duruma ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine müteakip atama işlemleri ilgili Defterdarlıklarca gerçekleştirilecektir.

XI- DİĞER HUSUSLAR

a)Sınavda başarılı olarak atamaları yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki sene görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi naklen atamaları yapılmayacaktır.

b) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

c) Sınavda başarılı olanlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik işlemi yaptığı anlaşılanlar hakkında adli ve idari takibat yapılacaktır.

d) Adaylar mutlaka 29/8/2014 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmek zorundadırlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır.

e) Tercihlerle ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri: Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 - 415 21 14 Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39

EK: 1

MALİYE BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR

LİSTE

İL

GÖREV YERİ

SERVİSİ

KADRO SAYISI

ADANA

Tufanbeyli Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ADIYAMAN

Sincik Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

AFYONKARAHİSAR

Şuhut Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

AĞRI

Patnos Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

AĞRI

Doğubeyazıt Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

AĞRI

Eleşkirt Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

AMASYA

Taşova Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

ANKARA

Haymana Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

ANKARA

Nallıhan Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ANTALYA

Batı Antalya Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak

1

ARTVİN

Hopa Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

AYDIN

Karacasu Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BALIKESİR

Bigadiç Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BİLECİK

Osmaneli Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BİNGÖL

Adaklı Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BİNGÖL

Kığı Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BİTLİS

Adilcevaz Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BİTLİS

Mutki Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BOLU

Seben Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

BURDUR

Gölhisar Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

BURSA

Keles Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ÇANAKKALE

Bayramiç Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ÇANKIRI

Orta Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ÇORUM

Uğurludağ Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

DENİZLİ

Baklan Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

DİYARBAKIR

Hani Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

DİYARBAKIR

Kocaköy Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

EDİRNE

Enez Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ELAZIĞ

Karakoçan Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ERZİNCAN

İliç Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

ERZURUM

İspir Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ERZURUM

Hınıs Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ESKİŞEHİR

Sarıcakaya Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

GAZİANTEP

Araban Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

GİRESUN

Çamoluk Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

İL

BİRİM

SERVİSİ

KADRO SAYISI

GÜMÜŞHANE

Kürtün Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

GÜMÜŞHANE

Köse Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

HAKKARİ

Merkez

Milli Emlak

1

HAKKARİ

Çukurca Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

HATAY

Defne Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

İSPARTA

Yenişarbademli Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

MERSİN

Mut Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

İSTANBUL

Merkez

Milli Emlak

1

İZMİR

Dikili Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KARS

Digor Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

KASTAMONU

İnebolu Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KAYSERİ

Özvatan Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

KIRKLARELİ

Pehlivanköy Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KIRŞEHİR

Boztepe Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

KOCAELİ

Gebze Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak

1

KONYA

Emirgazi Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KÜTAHYA

Şaphane Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

MALATYA

Kuluncak Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

MALATYA

Doğanşehir Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

MANİSA

Şehzadeler Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

KAHRAMANMARAŞ

Nurhak Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

MARDİN

Derik Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

MUĞLA

Fethiye Milli Emlak Müd.

Milli Emlak

1

MUŞ

Malazgirt Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

NEVŞEHİR

Kozaklı Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

NİĞDE

Bor Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ORDU

Merkez

Milli Emlak

1

RİZE

Çayeli Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

SAKARYA

Karapürçek Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

SAMSUN

Kavak Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

SİİRT

Baykan Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

SİİRT

Şirvan Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

SİNOP

Ayancık Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

SİVAS

Kangal Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

TEKİRDAĞ

Saray Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

TOKAT

Artova Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

TRABZON

Merkez

Muhasebe

1

TUNCELİ

Pülümür Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

İL

BİRİM

SERVİSİ

KADRO SAYISI

TUNCELİ

Hozat Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ŞANLIURFA

Viranşehir Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ŞANLIURFA

Halfeti Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

UŞAK

Sivaslı Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

VAN

İpekyolu Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

VAN

Tuşba Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

VAN

Edremit Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

YOZGAT

Merkez

Milli Emlak

1

ZONGULDAK

Merkez

Milli Emlak

1

AKSARAY

Güzelyurt Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

BAYBURT

Merkez

Muhasebe

1

KARAMAN

Başyayla Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

KIRIKKALE

Delice Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

BATMAN

Sason Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

BATMAN

Hasankeyf Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

ŞIRNAK

Cizre Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ŞIRNAK

Silopi Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

BARTIN

Kurucaşile Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

ARDAHAN

Merkez

Milli Emlak

1

ARDAHAN

Çıldır Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

IĞDIR

Aralık Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

YALOVA

Armutlu Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KARABÜK

Eskipazar Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KİLİS

Elbeyli Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

KİLİS

Musabeyli Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

OSMANİYE

Bahçe Malmüdürlüğü

Milli Emlak

1

DÜZCE

Gölyaka Malmüdürlüğü

Muhasebe

1

TOPLAM

100Memurlar.Net - Özel
Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim