• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 12 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İzmir : 12 °C
  • Bursa : 9 °C
  • Adana : 14 °C

Mobili en çok asker ve öğretmenler kullanıyor

01.10.2014 08:31
Mobili en çok asker ve öğretmenler kullanıyor
DOĞU’DA KULLANIM AZ - Dijital bankacılığın Türkiye’de geldiği noktayla ilgili bilgiler veren Akbank Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, ’Mobil bankacılıkta aylık ortalama işlem sayısı 25. Bu internette haftada bir’ diye konuştu.
KAMU HABER Ak­bank Di­rekt Ban­ka­cı­lık Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Or­kun Oğuz, di­ji­tal ve özel­lik­le mo­bil ban­ka­cı­lı­ğın, tüm dün­ya­da ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de hız­la  ge­liş­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
  Ana ka­nal mo­bil ola­cak
  Muğ­la Tor­ba'da bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Oğuz, bu alan­da hem ban­ka­sı­nın hem sek­tö­rün gel­di­ği nok­tay­la il­gi­li gün­cel açık­la­ma­lar yap­tı. Akıl­lı te­le­fon kul­la­nan ki­şi sa­yı­sı­nın art­ma­sı­nın ya­şa­mın her ala­nı­nı yo­ğun ola­rak et­ki­len­di­ği­ni, 4-5 yıl için­de bu ha­va­nın ban­ka­cı­lı­ğı da sa­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Oğuz, “Ban­ka­cı­lı­ğın ana ka­na­lı mo­bil ola­ca­k” de­di. Ban­ka­sı­nın tec­rü­be­si üze­rin­den bil­gi­ler ve­ren Oğuz, şu nok­ta­la­ra dik­kat çek­ti:
2,5 mil­yon di­ji­tal ban­ka­cı­lık müş­te­ri­mi­zin 1 mil­yo­nu mo­bil. Bu yı­lın so­nun­da bu sa­yı­sı in­ter­ne­ti kul­la­nan­la­rı ge­çe­cek.
  Mo­bil ban­ka­cı­lı­ğa ge­çen­le­rin yüz­de 30-40’ı in­ter­ne­ti bı­ra­kı­yor.
  Mo­bil ye­ni müş­te­ri de ka­zan­dı­rı­yor. Ör­ne­ğin biz­de mo­bi­li se­çen­le­rin yüz­de 25’i ye­ni müş­te­ri.
  Mo­bil, ban­ka ile müş­te­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi de ar­tı­rı­yor. Ör­ne­ğin mo­bil ban­ka­cı­lık­ta ay­lık or­ta­la­ma iş­lem sa­yı­sı 25. Bu in­ter­net­te haf­ta­da bir. Şu­be­de da­ha da dü­şük.
  Do­ğu­’da kul­la­nım çok
  Mo­bil ban­ka­cı­lı­ğı en çok as­ker­ler ve öğ­ret­me­ler kul­la­nı­yor. Bu­nun ne­de­ni için va­kit­le­ri­nin kı­sıt­lı ol­ma­sı di­ye­bi­li­riz.
  Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da da çok yük­sek kul­la­nım var.
  Di­ji­tal ban­ka­cı­lı­ğı kul­la­nan müş­te­ri sa­yı­sın­da pa­zar pa­yı­mız yüz­de 15. Yıl so­nun­da yüz­de 16’ya ulaş­ma­yı plan­lı­yo­ruz.
  Ak­bank.co­m’­u her ay or­ta­la­ma 3,5-4 mil­yon ki­şi zi­ya­ret edi­yor. Bu sa­yı­sı 1000 şu­be­mi­ze 1 ay­da gi­den ki­şi sa­yı­sı­na denk ge­li­yor. 

En güvenilir mecra

Di­ji­tal ban­ka­cı­lı­ğın gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da­ki so­ru­la­rı da ya­nıt­la­yan Or­kun Oğuz, şun­la­rı söy­le­di: "Uçak­lar se­ya­het için en gü­ve­ni­lir araç ise mo­bil ve in­ter­net de açık ara en gü­ve­ni­lir alan ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de. Araş­tır­ma­lar bu­nu söy­lü­yor. Cid­di bir gü­ven­lik alt­ya­pı­sı var." 'Ak­bank.com'u ye­ni­le­dik­le­ri bil­gi­si­ni de ve­ren Oğuz, özel pen­ce­re sa­ye­sin­de is­te­ğe bağ­lı ko­nu­lar­da (kre­di, ev­len­me, ki­ra vb.) ki­şi­ye özel si­te say­fa­sı olu­şa­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Yüzde 81’i akıllı telefonla uyuyor

Dün­ya­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ye­ni nes­lin cep te­le­fo­nu kul­la­nım­da­ki tut­ku­su­nu or­ta­ya ko­yu­yor:
25 ya­şın al­tın­da­ki genç­le­rin yüz­de 81’i akıl­lı te­le­fo­nuy­la bir­lik­te uyu­yor.
Genç­le­rin yüz­de 74’ü uya­nır uyan­maz ilk akıl­lı te­le­fo­nu­nu kon­trol edi­yor.
Genç­le­rin yüz­de 97’si me­saj­la­rı­nı kon­trol et­mek için tu­va­let­te bi­le akıl­lı  te­le­fon kul­la­nı­yor.   SERHAT ALİGİL - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim