• BIST 92.709
  • Altın 212,449
  • Dolar 5,4973
  • Euro 6,1950
  • İstanbul : 12 °C
  • Ankara : 11 °C
  • İzmir : 17 °C
  • Bursa : 11 °C
  • Adana : 21 °C

Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar!

11.06.2018 00:18
Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar!
Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar!

OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) İdare: İlgili okul idaresini,

c) İstekli: Okul servis taşımacılığı işine katılan gerçek veya tüzel kişileri,

ç)Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula ve okuldan eve taşınması işini,

d) Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

e) Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her sene ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), çocuğu servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki veli (iki asıl, iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu,

f) Veli: Öğrencisini servis aracına veya rehber personeline teslim etmek ve teslim almakla sorumlu, servis ücretini ödemekle yükümlü kişileri,

g) Özel izin belgesi: Karayolları Trafik Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Servis Araçlarının Belirlenme Süreci ve

Sözleşmeye İlişkin Hükümler

Taşımacıyı tespit komisyonun çalışma esasları

MADDE 4- (1) Taşımacıyı tespit komisyonu okul müdürünün başkanlığında toplanır, komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon kararları mahalli mülki idare amirinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle servis sözleşmesi işini yapıp yapmamakta serbesttir.

Okul servis araçlarının tespitine ilişkin hazırlıklar

MADDE 5- (1) Servis çalıştırma işine ait şartnameler (EK-1)'e göre taşımacıyı tespit komisyonunca hazırlanır ve tasdikli örnekleri özelliklerine göre idarelerce isteyenlere bedelsiz verilir.

(2) Servis çalıştırma suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada şartname (EK-1), sözleşme tasarısı (EK-2) ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

(3) Servis çalıştırma işinin ilanı, servis taşıma işi için dosyaların teslim edileceği tarihten itibaren en az 7 gün önce ilgili okulun ilan tahtalarına asılacak yazılar ile yapılır. Ayrıca okulun web sitesinden duyurulur. Bu işlemler bir tutanakla belgelendirilir.

(4) İlanlarda bulunması zorunlu hususlar;

a) İşin niteliği ve yeri,

b) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı,

c) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

ç) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler

MADDE 6- (1)Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı sene içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı sene içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

Evrakların Komisyona Teslimi

MADDE 7 - (1) İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder.

(2) Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Okul servis aracı olarak çalıştırılacakların tespiti

MADDE 8- (1) İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince, komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

(2) Komisyon karar verirken; isteklilerin araç yaşı, öz mal durumları, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgahının, tüzel kişiliklerde ise şubesi ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alır. Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

(3)İsteklilerin itirazda bulunması veya yeni açılan okullarda servis taşıma işinin ilk defa yapılacak olması halinde EK-3'deki kriterlere uygun puanlama yapılarak karar verilir.

(4) Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.

(5) Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

(6) Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, taşımacıya veya vekiline, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

(7) Okul servisi çalıştırılması işine katılan olmadığı, isteklilerin belgelerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır.

Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler

MADDE 9 - (1) Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler şunlardır:

a) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile şoförlerin sabıka kayıt belgeleri,

b) İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi,(Özel izin belgesi işi üstlenen taşımacı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra ibraz edilecektir.)

c) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesi,

ç) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,

d) Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,

e)Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,

f)Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifika,

g) Taşıma yapacakları araçların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri,

ğ) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

Sözleşme imzalanması

MADDE 10- (1) Okul servis araçlarının çalıştırılması işleri (EK-2)'deki sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler taşımacıyı tespit komisyonu tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine tüm taşımacılar ve okul idareleri uymakla yükümlüdür.

(3) Taşımacıyı tespit komisyonlarınca sözleşmelerin imzalanmasından sonra sözleşme imzalanan taşımacıların bilgileri ve/veya mülki idare amirin onayıyla uygun görülerek velilerin anlaşma sağladığı taşımacı bilgileri ilgili okulların ilan panolarında ve web sitesinde yayınlanır. Okul ilan panolarında ve web sitelerinde isimleri yayınlanan taşımacılar haricinde hiç kimse hak iddia edemez.

Sözleşmenin feshi ve iptali

MADDE 11- (1)Sözleşme süresi içinde;

a) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahküm olması,

b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması,

c) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti,

ç)Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

halinde sözleşme feshedilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların yayımı tarihinden önce, gelecek eğitim öğretim dönemlerini de kapsayacak şekilde yapılan taşıma sözleşmeleri süreleri sonuna kadar geçerli olacaktır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar,2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Usul ve Esasları Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar eklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Memurlar.Net - Özel
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim