• BIST 91.074
 • Altın 214,612
 • Dolar 5,3448
 • Euro 6,0757
 • İstanbul : 8 °C
 • Ankara : 6 °C
 • İzmir : 9 °C
 • Bursa : 9 °C
 • Adana : 12 °C

Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz

06.10.2014 09:52
Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz
Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz - Türkiye’deki nüfusun yüzde 92’sinde SIM kart olduğunu, bunun Avrupa’da yüzde 140’lara çıktığını vurgulayan Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, ’Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde en yüksek vergi Türkiye’de’ d
KAMU HABER Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye İc­ra Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı En­gin Ak­soy, Tür­ki­ye'de­ki iş­let­me­le­rin ve özel­lik­le KO­Bİ'le­rin tek­no­lo­ji, ile­ti­şi­me yak­la­şı­mı ve ken­di­le­ri­nin bu ko­nu­da yap­tı­ğı çalışma­lar hak­kın­da dik­kat çe­ki­ci açık­la­ma­lar yap­tı.
KÂRLILIK YÜZDE 9 ARTTI
  BUGÜN TV’­de Üç Nok­ta prog­ra­mı­na ko­nuk ola­rak tec­rü­be­le­ri­ni ak­ta­ran Ak­soy, tek­no­lo­ji­yi kul­la­nan KO­Bİ­’le­rin kâr­lı­lı­ğı yüz­de 9, pi­ya­sa de­ğe­ri­ni de yüz­de 20 ar­tır­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Bu ne­den­le KO­Bİ'le­rin ar­tık tek­no­lo­ji­ye da­ha çok önem ver­di­ği­ni ifa­de eden Ak­soy, bu iş­let­me­le­rin bu­gün sa­de­ce kom­şu­la­rıy­la de­ğil dün­yay­la re­ka­bet et­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı. "Bu nok­ta­da iki fak­tör gün­de­me ge­li­yor" di­yen Ak­soy, şöy­le de­vam et­ti: “Bi­rin­ci­si, KO­Bİ­’ler tek­no­lo­ji­yi kul­lan­mak is­ti­yor ama ne­re­de ola­ca­ğı­nı bil­mi­yor. İkin­ci­si mas­raf­tan çe­ki­ni­yor­lar. İş­te biz tüm bu so­ru­la­ra ya­nıt ve­re­cek plat­form ha­zır­la­dık. Çün­kü KO­Bİ­’le­rin dö­nü­şü­mü Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bü­yü­me­si­ni sağ­la­ya­cak en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri. Tür­ki­ye'de 10 fir­ma­dan al­tı­sı­nın dı­şa­rı­da araç­la­rı var fa­kat bun­la­rı et­kin şe­kil­de ta­kip ede­mi­yor. 10 fir­ma­dan dör­dü de in­ter­net­ten de ti­ca­ret yap­mak is­ti­yor ama yüz­de 75’i na­sıl ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor. Gü­zel olan nok­ta şu, KO­Bİ­’ler ve­rim­li­lik­le­ri­ni ar­tır­mak is­ti­yor­lar bu­nun için de  tek­no­lo­ji en et­kin fak­tör.” 
  SEKTÖRÜN ÖNÜNDEKİ ENGEL
  Güncel sorunlara da dikkat çeken Aksoy, Türkiye’deki nüfusun yüzde 92’sinde SIM kart olduğunu, ancak bu oranın Avrupa’da yüzde 140’lara çıktığını vurguladı. Aksoy, özellikle ön ödemeli hatlardaki vergilendirmeye dikkat çekti. Avrupa'da bu hatların ücretsiz alınabildiğini kaydeden Aksoy, Türkiye'de aktivasyon vergisi olduğunu, bu nedenle bir kişinin birden fazla hat almasının zorlaştığını belirtti. Aksoy, şunları söyledi: "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde en yüksek vergi oranı Türkiye'de. Bu sektörün önündeki en büyük engel. Yerli üretim ise bu yolda atılmış adım olacak. Yerli üretimin artabilmesi için de teşviklerin ve vergilerin kademeli olarak düzenlenmesinde ihtiyaç var."

İŞLETMELER İÇİN ÖZEL DİJİTALLEŞME ENDEKSİ

Tür­ki­ye­’de­ki iş­let­me­le­re özel di­ji­tal­leş­me en­dek­si oluş­tur­duk­la­rı­nı açık­la­yan En­gin Ak­soy, bu en­dek­sin so­nu­cun­da KO­Bİ­’le­rin üc­ret­siz ola­rak web say­fa­sın­dan di­ji­tal ra­por ala­rak ve­rimli­li­ği ar­tır­ma yö­nün­de çö­züm­le­re ula­şa­bil­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ak­soy, “Bu uy­gu­la­ma baş­la­ya­lı 1 ay ol­ma­sı­na rağ­men il­gi çok bü­yük. Şu an­da 200 bin­den faz­la KO­Bİ si­te­yi in­ce­le­di" de­di.

ELEKTRİK ARIZASINI 'CEP'TE YOLLA ÇÖZÜLSÜN

Tek­no­lo­ji­nin, KO­Bİ'ler­de ol­du­ğu ka­dar ya­şa­mın her ala­nın­da ve­rim­li­lik ge­ti­re­ce­ği­ni de vur­gu­la­yan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ak­soy, "Akıl­lı Şe­hir­ler" uy­gu­la­ma­la­rın­da da ön­cü rol oy­na­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ak­soy, "Ör­ne­ğin SIM kart­lar sa­ye­sin­de elek­trik­te arı­za var­sa uzak­tan gö­rü­le­bi­li­yor ve bu ta­sar­ru­fu sağ­lı­yor. Yi­ne va­tan­daş­lar so­kak­ta gör­dük­le­ri her­han­gi ak­sak­lı­ğı, çev­re kir­li­li­ği­ni cep te­le­fon­la­rıy­la anın­da fo­toğ­raf­la­yıp be­le­di­ye­ye ile­te­bi­li­yor. 

4G ALTYAPISIYLA İLGİLİ YATIRIMLARA BAŞLADIK
Abo­ne­le­ri­nin 8 ül­ke­de 4G de­ne­yi­mi ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten En­gin Ak­soy, bu sis­te­min Tür­ki­ye'ye de ge­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Ak­soy, şu yo­ru­mu yap­tı: "4G alt­ya­pı­sıy­la il­gi­li ya­tı­rım­la­rı­mı­za baş­la­dık. Mev­cut alt­ya­pı­nın kul­la­nı­mı açı­sın­dan da­ha re­ka­be­te özen­di­ri­ci kul­la­nım­la­rın ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çün­kü bu­ra­da iki op­si­yon var. Bi­rin­ci­si mev­cut alt­ya­pı­nın re­ka­bet­çi ko­şul­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­bil­mek. Bu sağ­la­na­mı­yor­sa çok uy­gun şart­lar­da ken­di­niz bu­nu ya­pa­bi­le­cek or­ta­mı sağ­la­ma­lı­sı­nız. 4G’­nin baş­la­dı­ğı gün adil bir re­ka­bet  or­ta­mı ol­sun ve bun­dan da tü­ke­ti­ci­ler fay­da­la­na­bil­sin.”   BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • OTOMATİK KATILIMLI BES GENİŞLİYOR17 Aralık 2018 Pazartesi 09:02
 • Genç çiftçiler için 67 milyon lira hibe17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Ankara Şehir Hastanesi Şubat’ta açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Çöpü çöpten kurtaralım17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Akıllı ürünlerin 3'te 1'i standartlara aykırı17 Aralık 2018 Pazartesi 08:54
 • Otomotivde üretimin yüzde 85’ini ihraç ettik 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • 30 milyar dolarlık Türk gümleri17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • Dışa açılma hamlesine ihtiyaç var17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • ÖTV indirimine 18 ay formülü17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • Avrupa’nın en büyük hastanesi açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 08:46
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim