• BIST 96.121
 • Altın 240,473
 • Dolar 6,2046
 • Euro 7,2854
 • İstanbul : 23 °C
 • Ankara : 22 °C
 • İzmir : 26 °C
 • Bursa : 21 °C
 • Adana : 28 °C

Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz

06.10.2014 09:52
Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz
Ön ödemeli hatlar Avrupa’da ücretsiz - Türkiye’deki nüfusun yüzde 92’sinde SIM kart olduğunu, bunun Avrupa’da yüzde 140’lara çıktığını vurgulayan Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, ’Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde en yüksek vergi Türkiye’de’ d
KAMU HABER Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye İc­ra Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı En­gin Ak­soy, Tür­ki­ye'de­ki iş­let­me­le­rin ve özel­lik­le KO­Bİ'le­rin tek­no­lo­ji, ile­ti­şi­me yak­la­şı­mı ve ken­di­le­ri­nin bu ko­nu­da yap­tı­ğı çalışma­lar hak­kın­da dik­kat çe­ki­ci açık­la­ma­lar yap­tı.
KÂRLILIK YÜZDE 9 ARTTI
  BUGÜN TV’­de Üç Nok­ta prog­ra­mı­na ko­nuk ola­rak tec­rü­be­le­ri­ni ak­ta­ran Ak­soy, tek­no­lo­ji­yi kul­la­nan KO­Bİ­’le­rin kâr­lı­lı­ğı yüz­de 9, pi­ya­sa de­ğe­ri­ni de yüz­de 20 ar­tır­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Bu ne­den­le KO­Bİ'le­rin ar­tık tek­no­lo­ji­ye da­ha çok önem ver­di­ği­ni ifa­de eden Ak­soy, bu iş­let­me­le­rin bu­gün sa­de­ce kom­şu­la­rıy­la de­ğil dün­yay­la re­ka­bet et­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı. "Bu nok­ta­da iki fak­tör gün­de­me ge­li­yor" di­yen Ak­soy, şöy­le de­vam et­ti: “Bi­rin­ci­si, KO­Bİ­’ler tek­no­lo­ji­yi kul­lan­mak is­ti­yor ama ne­re­de ola­ca­ğı­nı bil­mi­yor. İkin­ci­si mas­raf­tan çe­ki­ni­yor­lar. İş­te biz tüm bu so­ru­la­ra ya­nıt ve­re­cek plat­form ha­zır­la­dık. Çün­kü KO­Bİ­’le­rin dö­nü­şü­mü Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bü­yü­me­si­ni sağ­la­ya­cak en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri. Tür­ki­ye'de 10 fir­ma­dan al­tı­sı­nın dı­şa­rı­da araç­la­rı var fa­kat bun­la­rı et­kin şe­kil­de ta­kip ede­mi­yor. 10 fir­ma­dan dör­dü de in­ter­net­ten de ti­ca­ret yap­mak is­ti­yor ama yüz­de 75’i na­sıl ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor. Gü­zel olan nok­ta şu, KO­Bİ­’ler ve­rim­li­lik­le­ri­ni ar­tır­mak is­ti­yor­lar bu­nun için de  tek­no­lo­ji en et­kin fak­tör.” 
  SEKTÖRÜN ÖNÜNDEKİ ENGEL
  Güncel sorunlara da dikkat çeken Aksoy, Türkiye’deki nüfusun yüzde 92’sinde SIM kart olduğunu, ancak bu oranın Avrupa’da yüzde 140’lara çıktığını vurguladı. Aksoy, özellikle ön ödemeli hatlardaki vergilendirmeye dikkat çekti. Avrupa'da bu hatların ücretsiz alınabildiğini kaydeden Aksoy, Türkiye'de aktivasyon vergisi olduğunu, bu nedenle bir kişinin birden fazla hat almasının zorlaştığını belirtti. Aksoy, şunları söyledi: "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde en yüksek vergi oranı Türkiye'de. Bu sektörün önündeki en büyük engel. Yerli üretim ise bu yolda atılmış adım olacak. Yerli üretimin artabilmesi için de teşviklerin ve vergilerin kademeli olarak düzenlenmesinde ihtiyaç var."

İŞLETMELER İÇİN ÖZEL DİJİTALLEŞME ENDEKSİ

Tür­ki­ye­’de­ki iş­let­me­le­re özel di­ji­tal­leş­me en­dek­si oluş­tur­duk­la­rı­nı açık­la­yan En­gin Ak­soy, bu en­dek­sin so­nu­cun­da KO­Bİ­’le­rin üc­ret­siz ola­rak web say­fa­sın­dan di­ji­tal ra­por ala­rak ve­rimli­li­ği ar­tır­ma yö­nün­de çö­züm­le­re ula­şa­bil­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ak­soy, “Bu uy­gu­la­ma baş­la­ya­lı 1 ay ol­ma­sı­na rağ­men il­gi çok bü­yük. Şu an­da 200 bin­den faz­la KO­Bİ si­te­yi in­ce­le­di" de­di.

ELEKTRİK ARIZASINI 'CEP'TE YOLLA ÇÖZÜLSÜN

Tek­no­lo­ji­nin, KO­Bİ'ler­de ol­du­ğu ka­dar ya­şa­mın her ala­nın­da ve­rim­li­lik ge­ti­re­ce­ği­ni de vur­gu­la­yan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ak­soy, "Akıl­lı Şe­hir­ler" uy­gu­la­ma­la­rın­da da ön­cü rol oy­na­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ak­soy, "Ör­ne­ğin SIM kart­lar sa­ye­sin­de elek­trik­te arı­za var­sa uzak­tan gö­rü­le­bi­li­yor ve bu ta­sar­ru­fu sağ­lı­yor. Yi­ne va­tan­daş­lar so­kak­ta gör­dük­le­ri her­han­gi ak­sak­lı­ğı, çev­re kir­li­li­ği­ni cep te­le­fon­la­rıy­la anın­da fo­toğ­raf­la­yıp be­le­di­ye­ye ile­te­bi­li­yor. 

4G ALTYAPISIYLA İLGİLİ YATIRIMLARA BAŞLADIK
Abo­ne­le­ri­nin 8 ül­ke­de 4G de­ne­yi­mi ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten En­gin Ak­soy, bu sis­te­min Tür­ki­ye'ye de ge­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Ak­soy, şu yo­ru­mu yap­tı: "4G alt­ya­pı­sıy­la il­gi­li ya­tı­rım­la­rı­mı­za baş­la­dık. Mev­cut alt­ya­pı­nın kul­la­nı­mı açı­sın­dan da­ha re­ka­be­te özen­di­ri­ci kul­la­nım­la­rın ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çün­kü bu­ra­da iki op­si­yon var. Bi­rin­ci­si mev­cut alt­ya­pı­nın re­ka­bet­çi ko­şul­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­bil­mek. Bu sağ­la­na­mı­yor­sa çok uy­gun şart­lar­da ken­di­niz bu­nu ya­pa­bi­le­cek or­ta­mı sağ­la­ma­lı­sı­nız. 4G’­nin baş­la­dı­ğı gün adil bir re­ka­bet  or­ta­mı ol­sun ve bun­dan da tü­ke­ti­ci­ler fay­da­la­na­bil­sin.”   BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yumurtada büyük hile20 Eylül 2018 Perşembe 09:06
 • 250 bin dolar ver vatandaş ol20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • Ödeme niyeti olana bankalardan destek20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • 4 milyar dolarlık kömür ithalatına yerli neşter20 Eylül 2018 Perşembe 09:05
 • Eskişehirli Ford F-Max’a dünyanın en iyisi ödülü20 Eylül 2018 Perşembe 09:04
 • Amazon Türkiye, en çok bu şikayetleri aldı20 Eylül 2018 Perşembe 08:56
 • Her binaya güneş santrali geliyor20 Eylül 2018 Perşembe 08:54
 • 250 bin dolara ev alan Türkiye vatandaşı oluyor20 Eylül 2018 Perşembe 08:01
 • Tarım Kredi, katılım bankası için düğmeye bastı19 Eylül 2018 Çarşamba 22:59
 • TBB'den kredi yapılandırma açıklaması19 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim