• BIST 91.589
  • Altın 214,044
  • Dolar 5,3345
  • Euro 6,0837
  • İstanbul : 4 °C
  • Ankara : 11 °C
  • İzmir : 8 °C
  • Bursa : 6 °C
  • Adana : 12 °C

Sayıştay: Özel idare daire başkanına makam tazminatı verilmez

11.09.2014 16:57
Sayıştay: Özel idare daire başkanına makam tazminatı verilmez
Sayıştay Temyiz Kurulu, kıyas yapılarak mkam veya görev tazminatı ödemesi yapılmayacağını belirtti

Bir il özel idaresinde yaşanan olayda, il özel idaresi daire başkanlarına makam ve görev tazminatı ödenmiştir.

Bilindiği üzere, makam tazminatı sadece 657'e ekli Ek IV sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapanlara ödenmektedir. Temsil ve görev tazminatı da, makam veya yüksek hakimlik tazminatına göre ödenmektedir.

Ancak, büyükşehir belediyelerinde çalışan daire başkanları için 5216 sayılı Kanunda özel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzenleme sadece büyükşehir belediyesinde çalışanlar için geçerlidir.

Sayıştay kararına konu olayda, il özel idaresi memurları, il özel idaresindeki daire başkanlarına, 5216 sayılı Kanuna tabi çalışan genel sekreter ve daire başkanlarını emsal alarak ödeme yapmıştır. Oysaki, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda özel bir düzenleme yer almamaktadır.

Sayıştay Temyiz Kurulu, kıyasen yapılan bu ödemeler için dairenin verdiği tazmin kararlarını onamıştır.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI
Tarih : 14.01.2014
No : 38238

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (IV) sayılı cetvelde yer almayan İl Özel İdaresi daire başkanlarına makam ve görev tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı hk.

393 sayılı ilamın 3'üncü maddesinde, ... İl Özel İdaresinde daire başkanı olarak görevli ......'a 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinde sayılmadığı halde makam ve görev tazminatı ödendiği gerekçesiyle toplam ....TL.'ye tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçiler dilekçelerinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında "Genel Sekreter Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Sekreter olarak atananlar, genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan yararlanırlar. Büyükşehir belediyesi daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar." denilerek Büyükşehir Belediyelerindeki genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlıklarının özlük haklarına ait düzenleme yapıldığını, hukukun temel kurallarından birisinin de konu hakkında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda lehte yorumlamak olduğunu, Büyükşehir Belediyesinde görevli genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları emsal kabul edilerek (Zira 5216 ve 5302 sayılı Kanun'lar ve ilgili Yönetmelik'lere göre belirtilen unvanların görev ve sorumlulukları benzerdir) ödeme yapıldığını, Büyükşehir Belediyesindeki bir daire başkanının, makam tazminatı ve çeşitli adlar altında yapılan ödemelerle beraber özel idaredeki daire başkanının iki katı maaş aldığını, bunun yanı sıra Sayıştay Temyiz Kurulunun 08/01/2002 tarih ve 25454 sayılı kararında da görev ve sorumlulukları üniversite genel sekreterine benzeyen, Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü Genel Sekreterine de üniversite genel sekreteri gibi ek gösterge ve makam tazminatı ödenmesi gerektiğinin kabul edildiğini, bu hususlara ek olarak 6009 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesinin de dikkate alınarak tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Sayıştay Başsavcılığı; "657 sayılı Kanun'un geçici 26. maddesine göre Kanun'a ekli IV sayılı cetvelde ünvanları yazılı olanlara makam tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

373 sayılı KHK'nin 1. maddesine göre de görev tazminatının, makam tazminatı alanlara verileceği hüküm altına alınmıştır. 657 sayılı yasaya ekli IV sayılı cetvel incelendiğinde İl Özel İdaresinde görevli daire başkanları unvan olarak sayılmamaktadır. Belirtilen bu hususlar yasa hükümleridir. Yani kimlerin makam tazminatı ve görev tazminatı alacağı yasa hükümleri ile açıkça belirlenmiştir. İzah edilen nedenlerden dolayı temyiz itirazlarının reddi ile Daire Kararının onanmasına karar verilmesi mütalaa olunur." şeklinde görüş belirtmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 26'ncı maddesinin (a) fıkrasında "Bu Kanun'a ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez." denilmiş olup IV cetvelde kimlerin makam tazminatı alabilecekleri düzenlenmiştir. Buna göre; IV Sayılı Cetvelin "7- Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları 2000" makam tazminatı alabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenlemede İl Özel İdaresi Daire Başkanlarına yer verilmemiştir.

12.02.2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesiyle temsil tazminatının ödenmesi ve temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 26.04.2000 tarih ve 24031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında 10.03/2000 Tarihli ve 2000/457 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kararname'nin ekinde de temsil tazminatı ödenecekler ve göstergeleri tespit edilmiştir. Bu tespite göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı göstergeleri 30.000 - 7.000 olanlar 30.000 - 17.000 gösterge üzerinden temsil tazminatı alabilirler. İl Özel İdare Daire Başkanları makam veya yüksek hakimlik tazminatı alamadığından, temsil tazminatı almaları da mümkün değildir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin, 04.07.2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11'inci maddesi ile değişik, (C) fıkrasında "(A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 1 - 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
2-....
3- ... ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin ana ve usulleri tespit etmeye .... gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmiş ve 14.03.2002 tarih ve 24695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında 10.01.2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1'inci maddesinde "15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış
olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
6.000 olanlara 9.000,
5.500 - 4.500 olanlara 7.000,
4.000 ve daha az olanlara 6.000
gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." düzenlemesi yapılarak görev tazminatı ödenecekler ve göstergeleri tespit edilmiştir. Bu tespite göre de makam veya yüksek hakimlik tazminatı göstergeleri 6.000 - 4.000 ve daha az olanlar 9.000 - 6.000 gösterge rakamlarına ilaveten görev tazminatı alabilirler. İl Özel İdare Daire Başkanları makam veya yüksek hakimlik tazminatı alamadığından, temsil tazminatı almadıkları gibi görev tazminatı almaları da mümkün değildir.

Mahalli idarelerden biri olan il özel İdarelerinde görev yapan daire başkanları için makam tazminatı ve buna bağlı olarak da görev tazminatları için mevzuatımızda bir düzenleme bulunmamaktadır. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Personel istihdamı başlıklı 22'nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Büyükşehir belediyesi daire başkanları, genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar" hükmü ile özel bir düzenleme yapılmış ve mahalli idare olan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları için bu tazminatların alınması hüküm altına alınmıştır. Ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda bu tür bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle il özel idaresi daire başkanları kendi kanunlarında bir düzenleme bulunmadığından makam ve görev tazminatından yararlanamazlar.

Dilekçi tarafından; İl Özel İdaresi daire başkanlarının makam ve görev tazminatlarının, Büyükşehir Belediyesinde görevli genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının emsal kabul edilerek ödendiği ifade edilmiş ise de dilekçiler tarafından da belirtildiği gibi bu hususta yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca 6009 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesi memur temsilcileriyle akdedilen sözleşme veya tasarrufu kapsamakta olup, ilama konu tazmin hükmü bu kapsamda yapılan bir ödemeye dayanmamaktadır.Memurlar.Net - Özel
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim