• BIST 90.529
  • Altın 214,442
  • Dolar 5,3863
  • Euro 6,0923
  • İstanbul : 12 °C
  • Ankara : 4 °C
  • İzmir : 11 °C
  • Bursa : 9 °C
  • Adana : 12 °C

TKHK yurtdışına 11 personel gönderecek

16.07.2014 19:20
TKHK yurtdışına 11 personel gönderecek
2014 Yılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel ile ilgili sınav 20 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olup son başvuru tarihi 4 Ağustos 2014’tür.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANALERİ KURUMU
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 77182748-774
Konu: Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel

1 Şubat 1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde Kurumumuza 2014 Mali Yılı için 11 kişilik kontenjan tahsisi yapılmıştır.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde ilişikte sunulan duyuru (Kurumumuz web sayfasında da yer almaktadır http://www.tkhk.gov.tr/TR, 6/duyurular.html ) ve eklerinin tüm birimlerinize müracaata imkan verecek şekilde duyurulmasının ve yapılacak olan müracaatların en geç 4 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ulaştırılmasının teminini rica ederim. (

Hüseyin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 78., 79., 218. maddeleri ve aynı kanunun 80. maddesine istinaden hazırlanan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre, 2014 yılında Kurumumuz birimlerinin hizmet kapsamına giren konularda Kurumumuzca 11 kişinin yurtdışına gönderilmesinin Bakanlar Kurulu'nun 27/01/2014 tarihli ve 2014/16069 sayılı kararıyla uygun görüldüğü Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 25/06/2014 tarih ve 31853594-125-1-2779 sayılı yazılarıyla bildirilmiştir.

A- YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimini bitirmiş ve bu meslekte adaylık dahil en az üç sene çalışmış olmak.

2- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak.

3- Son üç sene içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (2014 yılı içinde askerlikle ilişkisinin olmadığını belgelemeli)

5- 50 yaşından büyük olmamak.

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (YDS-KPDS-C) veya TOEFL-iBT en az (84),

Almanca ve Fransızca için ise ilgili ülke kurumlarının (eşdeğerliliği kabul edilmiş) yaptığı sınavlarda alınan belgeye sahip olmak. (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri en az (B2) )Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, 04 Ağustos 2012 - 04 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınmış olması gerekmektedir.

8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

9- Yurtdışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, Bakanlığın uygun gördüğü yer ve görevde, yurtdışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 2

B- ADAYLARDA ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR

Kontenjan listesinde "Sınıf" başlıklı bölümde belirtilen;

a)"S.H.S." Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanları.

b)"T.H.S." Teknik Hizmetleri Sınıfında çalışanları.

c)"G.İ.H.S." Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışanları göstermektedir.

C- MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

1- Diploması ile varsa Lisansüstü diplomasının ve katıldığı hizmetiçi eğitim kursu belgelerinin tasdikli fotokopileri.

2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği. (fotoğraflı) (1 ve 2 no'lu belgeler birim amirlerince tasdik edilebilir.)

3- Erkek adayların askerliğini yaptığına veya tecil ettirdiğine dair belge. (Tecil belgesi 2014 yılını kapsamak zorundadır)

4- Usulüne uygun olarak doldurulmuş ve amirince onaylanmış "Başvuru Formu" (Kurumumuz internet sayfasında yer alan formun bilgisayar ortamında doldurulup çıktısının alınması ve resim yapıştırılması)

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (YDS-KPDS-C) veya TOEFL-iBT en az (84),

Almanca ve Fransızca için ise ilgili ülke kurumlarının (eşdeğerliliği kabul edilmiş) yaptığı sınavlarda alınan belge. (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri en az (B2) olmalıdır)

Yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin 4 Ağustos 2012 - 4 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınmış olması gerekmektedir. (Dil belgeleri fotokopi ise birim amirince aslına uygun olduğuna dair tasdik edilecektir.)

6- İngilizce (yabancı dili Almanca ve Fransızca olanlar için bu dillerde) ve Türkçe olarak ayrı ayrı hazırlanmış özgeçmiş.

7- Onaylı Hizmet Belgesi

8- İstenilen belgeleri eksik olan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 3

D- MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER

1- (A) Bölümündeki genel şartlar ile (B) bölümündeki kontenjanlarla ilgili özel şartları taşıyanlar, ekteki Kurumumuz internet sitesinde yer alan "Başvuru Formu"nu ( Birim amirlerince tasdik edilecektir) doldurarak, (C) bölümündeki istenen diğer belgeleri (mühürlü, kaşeli, aslının aynıdır ibareli olarak) tamamladıktan sonra kurum merkezinde görev yapanlar Kurum Başkan Yardımcılığına/Daire Başkanlığına, taşra teşkilatında görev yapanlar Genel Sekreterliklere müracaat edeceklerdir. Kurum Başkan Yardımcılıkları/Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterlikler tarafından alınan müracaatlar en geç 4 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz genel evrak biriminde olacak şekilde gönderilecektir.

Evrakların Kurumumuza vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk evrak gönderen birime aittir.

Şahsi başvurular kabul edilmeyecektir.

2 Kurum Başkan Yardımcılıkları/Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterlikler gönderilecek üst yazıya tüm ekleri dizi pusulası halinde yazacaklardır.

3- Formun arkasına müracaat edilecek olan konu yazılacaktır.(Sadece bir konu yazılacaktır)

4- Tüm müracaatlar Kurumumuz Müracaat Kabul Komisyonunca Bakanlığımız Eğitim ve Seçme Komisyonuna sunulacaktır.

5- Bakanlığımız Eğitim ve Seçme Komisyonu'nca seçilen adaylar 20 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığımızda sınava (mülakata) tabi tutulacaktır.

6- Sınava katılması uygun görülen adaylara çağrı yapılacak ve çağrı yapılan adaylar sınav tarihi ve yol süresi de dikkate alınarak Genel Sekreterlikler tarafından izinli sayılacaktır. Ayrıca sınava katılması uygun görülenlerin isim listesi Kurumumuz web sayfasında ilan edilecektir.

7- Bu maksatla Ankara'ya geliş-dönüş ve diğer masraflar adaylarca karşılanacaktır.

8- Yurtdışına gitmeye hak kazanan adaylara Kurumumuz tarafından gerekli bilgi verilecektir.

9- Bu duyuruda sayılan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylarla ilgili işlemler, sonuçlarıyla beraber iptal edilecektir.

2014 YILINDA YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I) SAYILI CETVEL
Kurumu Sayısı Sınıfı Eğitim ve Öğretim Konusu Süresi Gidileceği Ülke
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SH Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Görüntüleme Tetkiklerinin İncelenmesi ve Uygulanması (CT,MR,vb.) 0-12 AY OECD ÜLKELERİ
1 GİH Almanya Kamu Hastaneleri Kurumu 0-6 AY ALMANYA
1 SH-TH Tıbbi Cihaz Yönetimi 0-6 AY OECD ÜLKELERİ
1 SH-TH Sağlık Harcamaları 0-12 AY OECD ÜLKELERİ
7 SH Palyatif Tıp,Palyatif Bakım,Yanık Merkezleri,Prematüre Retinopatisi,Hasta Ağırlama Eğitimi,Hastanelerde Hasta Güvenliğinin Sağlanması,Klinik Rehber Hazırlama Metodolojisi 0-6 AY OECD ÜLKELERİ
Kurum Toplamı 11

Memurlar.Net
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim