• BIST 91.387
  • Altın 213,795
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • İstanbul : 7 °C
  • Ankara : 0 °C
  • İzmir : 9 °C
  • Bursa : 5 °C
  • Adana : 6 °C

Terörün sona erdirilmesine dair Karar, Resmi Gazete’de

01.10.2014 08:26
Terörün sona erdirilmesine dair Karar, Resmi Gazete’de
Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı

1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29136

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6833

Ekli "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; 10/7/2014 tarihli ve 6551 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 2002 yılında 58 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kuruluşundan itibaren kararlı bir şekilde gerçekleştirilen demokratik reformların ve 2009 yılında başlatılan "Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi"nin bir devamı olarak; 2013 yılında 61 inci Hükümet tarafından daha güçlü, demokratik, özgür, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan süreç başlatılmıştır.

Çözüm Süreci, ülkemizin son dönemdeki demokratikleşme ve normalleşme birikimi üzerine inşa edilmiştir. Çözüm Süreci; bölücü terörü sona erdirerek Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmeyi, ülkemizin istikrar ve kardeşliğini geliştirmeyi, Türkiye'yi demokraside, hukukta, ekonomide, dış politikada dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Çözüm Süreci, temel yaklaşımı çokluk içinde birlik ve kardeşlik olan, tek bir insanın hakkını korumayı tüm insanlığın hakkını korumak olarak gören eşsiz ve kadim uygarlık mirası üzerinde yükselmektedir. Bu uygarlık mirasını ana alan Hükümetimiz, bütün etnik, dini, mezhepsel ve siyasal düşünce farklılıklarını bir sorun değil bir zenginlik kaynağı olarak görmektedir.

Çözüm Sürecinin en büyük itici gücünü, toplumun tüm kesimlerinin Sürece verdiği güçlü destek oluşturmuştur. Çözüm Sürecinin derinleştirilmesi ve daha kapsamlı bir yasal dayanağa kavuşturulması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe konulan 10/7/2014 tarihli ve 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde güçlü bir destek alarak kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme, ihtiyaç duyulan adımların zamanında, etkili ve koordineli bir şekilde atılması açısından genel bir perspektif sunmakta ve devlet kurumlarının süreç kapsamında yapacakları çalışmalar açısından genel ilkeleri içermektedir. Ayrıca anılan Kanun ile Çözüm Sürecini yürütenlerin ve bu süreçte görev alanların, yürüttükleri iş ve işlemler bakımından hukuki güvencelerinin güçlendirilmesi suretiyle, Sürece daha fazla katkıda bulunmaları sağlanmış olmaktadır.

Kanunda Çözüm Süreci kapsamında yürütülecek çalışmaların temel aktörü "Bakanlar Kurulu" olarak belirlenmekte ve Hükümete bu konuda genel bir yetki ve sorumluluk verilmektedir. Kanunun 2 nci maddesiyle Çözüm Süreci kapsamında yürütülecek çalışmalar sayılarak, Hükümetin bu tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyeceği, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacağı ve gerekli mevzuat çalışmalarını yapacağı hükme bağlanmıştır. Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir" hükmü ile de Bakanlar Kuruluna, Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan konularda karar alma yetkisi verilmiştir.

Sözkonusu Kanundaki yaklaşıma uygun olarak, Çözüm Sürecine müstakil bir başlık altında ayrıntılı şekilde yer veren 62 nci Hükümet Programı 6/9/2014 tarihinde TBMM tarafından kabul görmüştür. Hükümet programında; Hükümetimizin, 6551 sayılı Kanunun belirlediği çerçeve ile artık devlet politikası haline gelen Çözüm Sürecini daha güçlü bir şekilde sürdürmek için ilgili tüm kurumlan etkili bir şekilde koordine etmeye, nihai çözümün sağlanması için gerek duyulan yeni yöntemleri devreye sokmaya ve en önemlisi toplum kesimlerinin desteğini arttırmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceği ifade edilmiştir. Gelinen aşamada Hükümetimiz, bu tarihi Süreci başarıya ulaştırmak için üzerine düşen sorumlulukları tam bir azim ve kararlılık içinde yerine getirme iradesi taşımaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan Esaslar; 6551 sayılı Kanunda Hükümete verilen görevlerin, hayata geçirilmesi amacıyla, Çözüm Süreci kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlar ile gerekli uygulama, izleme ve koordinasyon mekanizmaları tarafından yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Esasların uygulanmasında;

a) İlgili kurum: Eylem planlarında belirlenen faaliyetlerden görev alanına giren kısmını yürüten kurum ve kuruluşları,

b) Komisyon: Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonlarını,

c) Kurul: Çözüm Süreci Kurulunu,

ç) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

d) Sorumlu kurum: Eylem planlarında belirlenen faaliyetlerin yürütülmesinden ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümü sağlayan kurum ve kuruluşu,

ifade eder.

Çalışma alanları

MADDE 3- Bu Esaslar kapsamındaki çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında yürütülür:

a) Siyasi alana, siyasi kurum ve aktörlere yönelik çalışmalar.

b) Hukuki düzenlemeler ve insan hakları.

c) Sosyal programlar.

ç) Ekonomik tedbirler.

d) Kültürel programlar.

e) Toplumsal destek ve sivil toplum çalışmaları.

f) Güvenlik ve silahsızlandırma.

g) Sorunun parçası olan aktörlerle temas, diyalog ve benzeri çalışmalar.

ğ) Eve dönüşler ile sosyal yaşama katılım ve uyum alanında çalışmalar.

h) Psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları.

ı) Kamuoyu bilgilendirme ve kamu diplomasisi çalışmaları.

Çözüm Süreci Kurulu

MADDE 4- Bu Esaslar kapsamında yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının en üst düzeyde takibi, gerekli strateji ve politikaların geliştirilmesi, görevli bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Çözüm Süreci Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarından oluşur. Kurulun gündemine bağlı olarak, ilgili diğer bakan, kamu görevlileri ve kişiler de görüşleri alınmak üzere Kurul toplantılarına çağrılabilir.

Kurulun toplantı yeri ve zamanı Başbakan tarafından belirlenir.

Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Esaslar kapsamında izlenecek strateji ve politikaları belirlemek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Çalışma alanlarında görev alacak sorumlu kurumlan ve ilgili kurumlan belirlemek.

c) Sunulan taslak eylem planlarını değerlendirmek.

ç) Uygulama sonuçlanna ilişkin raporlan değerlendirerek alınması gereken tedbirleri belirlemek.

d) Bu Esasların uygulanmasına ilişkin gerekli görülen diğer konularda kararlar almak.

Kurulun sekretaryası Müsteşarlıkça yürütülür.

Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları

MADDE 5- 3 üncü maddede sayılan her bir çalışma alanıyla ilgili olarak, çalışma alanından sorumlu kurumdan görevlendirilecek en az müsteşar yardımcısı düzeyinde bir temsilcinin başkanlığında ilgili kurumlardan en az müsteşar yardımcısı düzeyinde temsilcilerin katılımıyla Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları oluşturulur.

Komisyonlar, taslak eylem planları ve taslak uygulama raporlarını Kurula sunulmak üzere Müsteşarlığa gönderir.

Komisyonlar, çalışma alanlarıyla ilgili gerekli faaliyetlerin yürütülmesini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirleyerek Kurula sunulmak üzere Müsteşarlığa iletir.

Komisyonların çalışmaları, sorumlu kurum tarafından koordine edilir.

Komisyonlar, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla çalışma gruplan oluşturabilir.

İşleyiş

MADDE 6- Bu Esaslar kapsamında yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirler, Kurulun genel koordinasyonunda yürütülür.

Bu Esaslar kapsamındaki çalışmalar ve tedbirler, belirlenen sorumlu kurumun koordinasyonunda sorumlu ve ilgili kurumlarca yürütülür.

Komisyonlar tarafından hazırlanan eylem planları ve raporlar birleştirilmek üzere Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık tarafından birleştirilen plan ve raporlar Kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

Komisyonlar, sorumlu oldukları alanlarla ilgili olarak atılacak adımları ve gerektiğinde buna ilişkin takvimi içeren eylem planlarını, Kurul tarafından belirlenecek sürede hazırlayarak Kurulun onayına sunulmak üzere Müsteşarlığa gönderir. Kurul tarafından kararlaştırılan eylem planları uygulamaya geçirilir.

Eylem planlarının uygulanmasına ve eylem planlarında belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin hazırlanacak değerlendirme raporları Kurula sunulur. Değerlendirme raporları ışığında eylem planları Kurul kararı doğrultusunda güncellenebilir.

Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasında Komisyonlar, gerek görülmesi halinde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

Bilgi ve destek yükümlülüğü

MADDE 7- Bu Esaslar kapsamında hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak hayata geçirilen eylem planlarına ilişkin olarak, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sorumlu kurum tarafından kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek, tevdi edilen görevleri ivedilikle yerine getirmek ve gerekli olabilecek tüm desteği sağlamakla yükümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 8- Bu Esasların 3 üncü maddesinde sayılan çalışma alanları kapsamında görev İfa eden kişilerin 6551 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına giren görevleriyle ilgili hukuki, idari veya cezai sorumlulukları hakkında 6551 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.Memurlar.Net
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim