• BIST 93.699
 • Altın 212,562
 • Dolar 5,2871
 • Euro 6,0468
 • İstanbul : 10 °C
 • Ankara : 6 °C
 • İzmir : 10 °C
 • Bursa : 8 °C
 • Adana : 12 °C

Bankacılık Kanunu değişiyor

20.10.2014 18:05
Bankacılık Kanunu değişiyor
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

KAMUHABER-

Tasarıya göre, Rekabet Kurulu'nun, bankalar hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında resen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, Rekabet Kurulu'nca karara bağlanmadan önce görüşünün alınmasını teminen BDDK'ya tebliğ edilecek.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) faaliyet izni kaldırılan bankaların uygun göreceği varlık ve yükümlülükleri ile sözleşme ve kanundan doğan her türlü hak ve alacaklarını, kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmeye, devredilen varlıkların toplamının, devredilen yükümlülüklerin toplamını karşılamaması halinde aradaki farkı, bankanın nezdindeki sigortalı mevduat ve katılım fonunu aşmamak kaydıyla ödemeye veya banka nezdindeki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödemeye yetkili olacak. Bu fıkra çerçevesinde devredilen hak, alacak ve varlıkların toplam değerinin, devre konu yükümlülüklerin toplamından fazla olması halinde, aradaki fark ilgili bankaya veya bu bankanın iflas ya da tasfiye masasına ödenecek.

Fon, sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu hak sahiplerine ödemesi veya kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını isteyecek. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde, İcra ve İflas Kanunu'nun iflasın ertelenmesine ilişkin hükümleri uygulanamayacak.

İflas eden bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde, bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler bu dağıtımdan pay alamayacak; Bunlara düşen pay fon ile diğer hissedarlar arasında hisseleri oranında garameten paylaştırılacak.

Hissedar olma zorunluluğu kalkıyor

Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların çözümlenmesi sürecinde Fonun, sigorta tasarruf mevduat ve katılım fonu yanında banka pasiflerini de kurulacak köprü bankaya ya da mevcut bankalardan birisine devretme yetkisi olacak.

Banka zararının Fon tarafından devralınabilmesi için Fonun o bankada hissedar olması zorunluluğu kaldırılıyor.

TMSF, devredilen bankalarla ilgili olarak kanunda belirtilen tedbirlerin alınması amacıyla, Kurul tarafından verilecek izne gerek olmaksızın banka kurmaya yetkili olacak.

Kurulan bankanın varlık ve yükümlülükleri, tasfiye halindeki bankadan devralınması nedeniyle banka satış bedelinden, bu bankanın kuruluş ve faaliyet döneminde Fon tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın tasfiye halindeki bankanın iflas veya tasfiye masasına verilerek alacaklıların hakları korunacak.

Fon tarafından haczedilen varlıkların satışında uygulanan ve alıcıların, satışa konu varlıkların geçmişe ilişkin hukuki sorunları ile muhatap olmamaları nedeniyle, "Ticari İktisadi Bütünlük" modeli, Fon bankalarının hak ve varlıklarının satışında da uygulanabilecek.

Ticari iktisadi bütünlüklerinin satılması amaçlanan Fon bünyesindeki bankaların, hak ve varlıklarının katılım bankası kurulması amacıyla kamu sermayeli bankalara veya Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu'na göre kurulan bankaya veya bu bankaların kuracağı bağlı ortaklıklara satılması veya bu bankaların doğrudan katılım bankası kurması halinde, kurucu banka ya da kurulacak katılım bankasıyla ilgili olarak bazı muafiyetler getirilerek, katılım bankacılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik imkan yaratılabilecek.

Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fona borçlu olan gerçek ve tüzel kişilere ait, Fonun bilgisi dahilinde olmayan haczi kabil malvarlığının bulundukları yerleri doğru olarak haber verenlere, ilgili tutarın tahsil edilmesinden sonra Fon tarafından ikramiye verilebilecek. Verilecek ikramiyenin miktarı, tahsil edilen tutarın yüzde kırkını geçemeyecek.

Kusur sorumluluğu getiriliyor

Kusurlu bulunmadıkları halde madde düzenlemesi nedeniyle sorumluluğuna gidilen kişilerin korunması amacıyla kusur sorumluluğu getiriliyor.

Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerden diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, yüzde 58,50946 oranındaki payın tamamı, Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.

Maddenin gerekçesinde, "BDDK'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, bankaların sermaye yapılarını güçlü tutma ve bu hedeflere uyumlu olarak temettünün bankaların bünyelerinde bırakılması politikası, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'tan elde etmekte olduğu temettü gelirlerini ve dolayısıyla vakfiyelerde yazılı olan hayri, sosyal, kültürel, ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirme faaliyetlerini sınırlanmaktadır" denildi.

Vakıfbank'ın, bankanın yönetim kurulu dokuz üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilecek.

Tasarıyla, devir sonrasında Vakıfbank'ın hukuki rejiminin, 4603 sayılı Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası Hakkında Kanuna tabi bankalara uyumlu olmasını sağlamaya yönelik bazı düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye Kalkınma Bankası'nın merkezi, sermayesi, organları ve faaliyet konuları ile karın dağıtımına ilişkin hususlar ana sözleşmeyle düzenlenecek.

Devlet Memurları Kanunu'na eklenen maddeyle, Türkiye'de merkez veya temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlarda kamu kurumlarında istihdam edilen personel görevlendirilebilecek.

Türkiye Kalkınma Bankası tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek
Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı, Türkiye Kalkınma Bankası'nın kuruluşuna ilişkin kanundan değişiklik yapıyor. Buna göre Banka ve iştirakleri, yapım ihaleleri hariç, Kamu İhale Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, KİT Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.

Banka, Kanun yürürlüğe girdikten 180'inci gününden itibaren İş Kanunu hükümlerine tabi olmayan personeli çalıştıramayacak. Bankanın mevcut personelinden, İş Kanunu'na tabi olarak çalışmak istemeyenlere diğer kamu kurumlarına geçme imkanı tanınacak. Bankada emeklilik hakkını kazanmış ve kazanacak personel emekliliğe teşvik edilecek.

Emlak Bankası mudilerinin alacakları

Türkiye Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarındaki fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, katılımcının bireysel emeklilik hesabının bulunduğu emeklilik şirketlerince yerine getirilecek.

Bireysel Emeklilik Kanunu'na tabi olan gerçek ve tüzel kişiler için; alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanan 2 bin lira olan para cezası, 10 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısından, vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yararlanabilecek.

Hazine Müsteşarlığı, risk yönetimi kapsamında yap-işlet-devret, yap-işlet, yap-kirala-devret ve benzeri finansman modelleri ile gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler için verilen taahhütler ile gerçekleşmesi gelecekteki bir koşula ya da olaya bağlı olan taahhütlerin kamuya muhtemel mali yüklerini takip etmek amacıyla bilgi ve belge istemeye yetkili olacak.

Müsteşarlık, yasal zorunluluklar dışında söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik ilkelerine uyacak. Müsteşarlık tarafından talep edilecek bilgi ve belgelerin temin edilmesi konusunda belirlenen usul ve esaslara uymayan taraflara idari para cezası uygulanacak.

Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde yürütülen program ve projelerin uygulanması sırasında gerekli olan ilave finansman, proje sahibi idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden Ulusal Fona transfer edilmek suretiyle karşılanabilecek.

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin Hazine Müsteşarlığı'na hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücreti, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Katılım sigortası ve yönetici şirket yeniden tanımlanıyor

Tasarıyla Sigortacılık Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, "katılım sigortası" ve "yönetici şirket", yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin belirlenen ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı temsil edecek.

Yönetici şirket ise sigorta teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sigorta piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlık tarafından faaliyet izni verilen anonim şirketleri olarak tanımlanacak.

Zorunlu sigortalar kapsamındaki tazminatlar, ilgili genel şartlarla tespit edilen teminat içeriği ve hesaplama esaslarına göre belirlenecek. Zorunlu sigorta sözleşmelerinin feshine ilişkin esaslar, ilgili genel şartlarda düzenlenecek. sabah

 

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Akkuyu’nun enerjisi için 6 iletim hattı kuruluyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • Performans tutkunlarını büyülemeye geliyor10 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
 • 100 yıl daha buradayız9 Aralık 2018 Pazar 09:33
 • Çinli devden Türkiye’ye yatırım9 Aralık 2018 Pazar 09:33
 • Türkiye'de kanser ilacı geliştirdi9 Aralık 2018 Pazar 09:31
 • Uluslararası CEO9 Aralık 2018 Pazar 09:30
 • Satır satır tarıyorlar9 Aralık 2018 Pazar 09:30
 • ‘Helal’de tek yetkili kurum dönemi9 Aralık 2018 Pazar 09:30
 • Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?9 Aralık 2018 Pazar 08:40
 • Komisyonda kritik kararlar8 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim