• BIST 91.387
  • Altın 213,873
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • İstanbul : 8 °C
  • Ankara : 0 °C
  • İzmir : 9 °C
  • Bursa : 5 °C
  • Adana : 8 °C

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞTE YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU KALKTI

22.10.2014 10:57
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞTE YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU KALKTI
Gelir Uzman Yardımcılığına girişte aranan yazılı sınav şartı zorunluluğu kalkarken, yeterlik sınavlarında başarısız olanlara da yeni sınav hakkı tanındı.

Gelir uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile gelir uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Değişiklikler arasında, Gelir Uzman Yardımcılığına girişte aranan yazılı sınav şartının zorunlu olmaktan çıkarılması ile daha önce yapılan Gelir Uzmanlığı yeterlik sınavlarında başarısız olanlara yeni sınav hakkı tanınması da yer alıyor.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Gelir Uzman Yardımcılığına giriş ve Gelir Uzmanlığına geçişe ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Gelir Uzmanlığı giriş sınavı, KPSS(A) sonuçlarına göre sadece sözlü sınav şeklinde de yapılabilecek. Giriş sınavları daha önce KPSS(A) sonuçlarına göre yazılı ve sözlü bölümlerden olarak yapılmaktaydı.

 **Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaksa, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının iki katından fazla olmayacak.

**Uzman yardımcılarının mesleki eğitim kursuna alınması ve kursu sonunda ya da staj çalışmaları sonunda başarılı olamamaları durumunda yeterlik sınavı beklenmeksizin uzman yardımcılığına son verilmesi uygulaması kaldırıldı.

**Gelir Uzmanlığı yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınava girme hakkı tanındı.

**Yeterlik sınavında sorulacak soruların konu ağırlıkları değiştirildi.

**Yeterlik sınavın puanı hesaplamasında, genel yetişme puanını artık ortalamaya dahil edilmeyecek.

**Daha önce yapılmış olan Gelir Uzmanlığı yeterlik sınavlarında başarısız olup, halen Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında görev yapanlara, bir yıl içerisinde ikinci sınav hakkı verilecek.

**Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışmaları zorunlu olan uzman ve uzman yardımcıları, bu süre içerisinde atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemeyecek.

**1/1/2014 tarihinden sonra açıklanan giriş sınav sonuçlarına göre belirlenen yedek adaylar, ilgili sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı içinde; asil olarak sınavı kazanıp da belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atama işleminden sarfınazar edenlerin, atamaları iptal edilenlerin, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasına göre atanacak.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve düzenlemelerin eski hali:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden veya yalnızca sözlü bölümden oluşan sınavı,”

Eski hali: d) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

“h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”

Eski hali: h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

“ı) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan komisyon veya komisyonlardan meydana gelen kurulu,”

Eski hali: ı) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, Gelir İdaresi Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının tabii üyesi olduğu kurulu,


Kaldırılan bent: g) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

Eski hali: Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(2) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının iki katından fazla olamaz.”

“(3) Yazılı sınavdan sonra veya doğrudan yapılan sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.”

Eski hali: Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı puanı; yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalaması, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.”

“(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.”

“(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”


Eski hali:  (1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25 ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.
(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

(4) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.”

Eski hali:  (3) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

(4) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

(2) Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir.”

Eski hali: (1) Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının, temel mesleki eğitim kursunda başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile kurs sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

(2) Kursu başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir. Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde: Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
MADDE 22 -(1) Yapılan temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonunda başarılı olamayan uzman yardımcıları yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.

(2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzman kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar. Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile refakat ve hastalık izinlerinin üç ayı aşan kısmı üç yıllık süreye dâhil edilmez.”

“(2) Yeterlik sınavı Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde yapılır.”

Eski hali: (1) Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. Ücretsiz izinli olarak geçen süreler üç yıllık süreye dahil edilmez.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu”

“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan sınav konularının ağırlığı yüzde otuzdan az olamaz.”

Eski hali: (2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan sınav konularının ağırlığı yüzde seksenden az olamaz.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından 100 üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalamasının 60 puandan az olmaması gerekir.”

“(5) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı sırası belirlenir ve tutanağa bağlanır. Başarı sırası belirlenirken, uzman yardımcılarının yeterlik puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan uzman yardımcısına, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan uzman yardımcısına öncelik tanınır.”

Eski hali: (3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalamasının 60 puandan az olmaması gerekir.
(5) Yazılı ve sözlü sınav puanı ile genel yetişme puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanı 60 ve üzeri olan uzman yardımcıları başarılı sayılarak başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.


Kaldırılan fıkra: (4) Genel yetişme puanı, temel mesleki eğitim kursunda alınan puanların ortalaması ile genel staj puanının ortalamasından oluşur.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya geçerli mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını da kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.”

Eski hali: (1) Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.
(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınabilirler.”

Eski hali: (1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“İkinci sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yapılan yeterlik sınavlarında başarısız olup, halen Başkanlık kadrolarında görev yapanlara bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci sınav hakkı verilir.

Yedek ataması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2014 tarihinden sonra açıklanan giriş sınav sonucuna göre belirlenen yedek adaylar için de bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 


www.memurunyeri.com

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim