• BIST 96.867
  • Altın 223,237
  • Dolar 5,6501
  • Euro 6,4848
  • İstanbul : 22 °C
  • Ankara : 22 °C
  • İzmir : 24 °C
  • Bursa : 21 °C
  • Adana : 32 °C

İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu

09.06.2014 22:37
İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu
İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI 

2014 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 
 
Bu Kılavuz, il/ilçe millî eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı 2014 yılı yer 
değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere 
hazırlanmıştır. 
 
A-GENEL AÇIKLAMALAR 
1- İlgili Mevzuat 
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 
1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 
1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik. 
 
2- Esaslar 
2.1. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2014 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir. 
2.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, şube müdürlerinin tercihleri ve yer değiştirmeye 
esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 
2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde 
geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır. 
2.5. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan şube müdürlerinin 
atamaları, Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt 
bölgelere resen yapılacaktır. 
2.6. Yer değiştirmeye esas puan, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, 
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 
Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile 
Yönetmeliğin 28’inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından 
oluşur. 
2.7. Hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında 31/05/2014 
tarihi esas alınacaktır. 
2.8. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. 
2.9. Yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate 
alınmayacaktır. 
 
B- TERCİHLERİN ALINMASI 
3- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 
3.1. Yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. 
3.2. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerine ilişkin Yönetmeliğe ekli 
Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ile Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi 
üzerinden yer değiştirmeye esas puan hesaplaması yapılacaktır. 
3.3. Başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. 
MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim müdürlüklerinin 
insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.  
 2 / 5
 
3.4. Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan 
başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin 
yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 
3.5. 4 ve 5’inci hizmet bölgelerinde görev yapan ve 2 yıllık bölge hizmet süresini tamamlayan 
şube müdürlerinden yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza 
ekli Ek-1 mebpersonel.com Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ortamında Bakanlığa 
gönderilecek; söz konusu hizmet bölgelerinde 4 yıllık hizmet sürelerini tamamlayanlar 
hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır. 
3.6. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden görev yapmakta oldukları 
ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını veya görev 
yaptıkları il dışında tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve 
araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirenlerin, sağlık mazeretine dayalı istekleri ile eş durumu 
mazeretine dayalı istekleri bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen 
sürede DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 
3.7. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan şube müdürü kadroları ile 
bulundukları hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi tamamladığından yer değiştirmesi 
gereken şube müdürlerinden boşalacak kadrolar, bu Kılavuza ekli Ek-2 İl/İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri Durum Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer 
Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 
3.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra 
tercihte bulunmayanlar, bu Kılavuza ekli Ek-3 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel 
ortamında hazırlanıp DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 
3.9. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2014 tarihi esas alınacağından, 
kapsamdaki yöneticilerin görev kayıtları 31/05/2014 tarihinden öncesine ilişkin olarak 
güncellenebilecek; ancak bu tarih ile başvurunun son günü olan 13/06/2014 tarihleri arasında 
herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır. 
 
4- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler 
4.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütlü durumlar incelenerek karara bağlanacaktır. 
 
5- Diğer Hususlar 
5.1. 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesinde; 
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, 
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet 
ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, 
bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacağı; 
ancak, son genel nüfus sayımına göre Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 
50.000’i aşan IV, V ve VI. Bölgede bulunan il/ilçeler ile merkez nüfusu 100.000’i aşan I, II ve 
III. Bölgede bulunan il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün uygulanmayacağı 
belirtilmiştir. 
6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak 
belirlenmesi nedeniyle, il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe 
nüfuslarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, başvurularda büyükşehir belediyesi olan 
illerin ilçeleri için 15’inci madde hükmü dikkate alınmayacaktır. 
5.2. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında; 
a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda 
asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.  
 3 / 5
 
b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22’nci maddesi uygulanacaktır. 
c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, bulundukları 
görevden alınıp, mahkeme kararı ile iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya 
konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır. 
5.3. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen 
asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o 
bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 
5.4. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmet süresinden fazla 
olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır. 
5.5. Soruşturmaya bağlı olarak görev yerleri değiştirilenler, yeni görevlerine başladıkları 
tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları yere yeniden atanamayacaklardır. 
5.6. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il’e dönüştürülen veya bağlı 
bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır. 
5.7. MEBBİS e-Personel Modülündeki eksik ve yanlış bilgilerden kaynaklanan hatalı yer 
değişikliği işlemlerinden, il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin 
yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır. 
 
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ 
6- Başvurular 
6.1. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; MEBBİS e-Personel 
Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinde eksiklik 
ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte en geç 31/05/2014 
tarihine kadar il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube 
müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında 
yapılması sağlanacaktır. 
6.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapanların başvuruları reddedilecek; 
yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını kaydetmeleri sağlanacaktır. 
6.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; 
 a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında 
olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte 
bulunabileceklerdir. 
Örneğin; 
1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir yönetici, 
birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 
2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir yönetici, 
birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 
 b) Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih 
edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgeleri 
için 20 tercihte bulunabileceklerdir. 
Örneğin; 
1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge 
hizmetlerini de tamamlayan bir yönetici, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte 
bulunabilecektir. 
2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge 
hizmetlerini de tamamlayan bir yönetici, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte 
bulunabilecektir.  
 4 / 5
 
 c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen 
sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet 
bölgelerinin tamamı için 20 tercihte bulunabileceklerdir. 
6.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 
tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik 
kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2014 
tarihi arasındaki hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte 
dikkate alınacaktır. 
Örneğin; 
1- Halen şube müdürü olarak 3’üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha 
önce 1’inci hizmet bölgesinde 2 yıl, 3’üncü hizmet bölgesinde 3 yıl şube müdürü olarak görev 
yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün 
olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 3’üncü hizmet bölgesi için öngörülen 4 yıllık süreyi 
tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır. 
2- Halen şube müdürü olarak 4’üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha 
önce 2’nci hizmet bölgesinde 4 yıl, 4’üncü hizmet bölgesinde 5 yıl şube müdürü olarak görev 
yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 5 yıl 7 ay 19 gün 
olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 4’üncü hizmet bölgesi için öngörülen uzatmalarla birlikte 4 
(2+2) yıllık süreyi tamamladığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulacaktır. 
3- Halen şube müdürü olarak 1’inci hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha 
önce 1’inci hizmet bölgesinde 5 yıl şube müdürü, 3 yıl da ilçe millî eğitim müdürü olarak 
görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 5 yıl 7 ay 19 
gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 1’inci hizmet bölgesi için öngörülen 6 yıllık süreyi 
tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır. 
6.5. İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü; ilçe millî eğitim şube 
müdürleri ise il millî eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde 
bulunabileceklerdir. 
6.6. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde 
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru 
olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, 
başvuruyu yapan ilçe millî eğitim şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim şube müdürlerince il 
millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne 
teslim edilecektir. 
6.7. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları 
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. 
6.8. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen 
bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri 
sorumlu olacaklardır. 
 
7- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan, 
 b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan 
 başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması hâlinde yer değiştirme işlemleri iptal 
edilecektir. 
 
D- ATAMA İŞLEMLERİ 
8- Atamalar 
8.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 
8.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın 
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.  
 5 / 5
 
 
 
EKLER: 
1- Ek-1 2014 Yılı Yer Değiştirme Takvimi 
2- Ek-2 İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Durum Çizelgesi 
3- Ek-3 Başvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34 
www.meb.gov.tr 
http://ikgm.meb.gov.tr/ 
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA 

 

Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.
 

 


Kaynak: mebpersonel.com

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim