• BIST 91.908
  • Altın 212,120
  • Dolar 5,3784
  • Euro 6,1313
  • İstanbul : 14 °C
  • Ankara : 15 °C
  • İzmir : 19 °C
  • Bursa : 17 °C
  • Adana : 21 °C

MEB, 2017 yılı tüm hizmetiçi eğitim planları!

27.12.2016 08:14
MEB, 2017 yılı tüm hizmetiçi eğitim planları!
MEB, 2017 yılı tüm hizmetiçi eğitim planları!

2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI

1-2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları veöncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında Plandadeğişiklik yapılmayacaktır.

2-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğretmen dışında personele yönelik (okul yöneticileri ile özel öğretimkurumlarının yönetici konumundaki eğitim personeli dahil) düzenlenecekhizmetiçi eğitim faaliyetleri için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, öğretmenlerleilgili düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ise Öğretmen Yetiştirme veGeliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği ile yapacaklardır.

3-Hizmetiçi Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. İşlemler aşağıda belirtilen takvime göre internet üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama kurum amirlerince personeleduyurulacaktır.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

a) Herhangi bir faaliyete başvuru, o faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay) öncesine kadar yapılabilecektir.

b) Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince 10'ar günlük süreler içerisinde, ilgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisindegerçekleştirilecektir.

4-Bir personel, sene içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliğinedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla birhizmetiçi eğitim faaliyetine katılabilecektir.

5-Her onay makamı onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığını inceleyecektir. Kriterlere uymayan personelin başvurusuonaylanmayacaktır. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundanpersonelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır. Personelinhizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önündebulundurulacaktır.

6- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a)Faaliyete katılacakların listelerini (Liste-I), onay takvimi süresindehttp://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülündeonaylamış olacaklardır.

b)Hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste II) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait sononay tarihi) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

7-Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin vekatılımcıların vatandaşlık numaraları, görevli oldukları kurum ve kadrolarınınbulunduğu kurum mutlaka belirtilecektir.

8-Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, açılış onayı, iptal, görevlendirme vb. işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Muhtemel ilave ve değişiklikler ile internet ortamında yapılmayan işlemler dışında ayrıca herhangi bir yazı/faks gönderilmeyecektir.

9-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, açılış işlemleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirmeonaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgilileregerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

10-Görev değişikliği veya mazereti sebebiyle faaliyete katılamayacak personelin yerine Bakanlık birimleri ve valilikler görevlendirilmesini istedikleri personeli, faaliyetinbaşlama tarihinden en az bir hafta önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünebildireceklerdir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce onay alınmadan ilgilikişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

11-MEBBIS veri tabanında bilgileri olmayan ancak faaliyete katılması gereken personelin kimlik ve görev yeri bilgileri, ilgili birimce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünebildirilecektir.

12- Faaliyetlerdegörevlendirilecek eğitim görevlilerinin seçimine özen gösterilecektir.

13-Bakanlığımız merkezteşkilatı birimlerinin, hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü işve işlemlerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmaları esastır. Busebeple, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim planlarıdışında faaliyet düzenlenmesi için doğrudan valiliklere talimat göndermeyipihtiyaç duydukları faaliyete ilişkin tekliflerini İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne ileteceklerdir. Valilikler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünceuygun görülerek bildirilen faaliyetleri planlayıp düzenleyeceklerdir.

14-Hizmetiçi eğitimfaaliyeti sonunda, eğitim görevlilerinden alınacak eğitim materyali (dersnotları, CD, disket vb.), eğitim yöneticisi tarafından İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne teslim edilecektir.

15-Mazeretlerisebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanların,mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belgeleri en kısa zamanda İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğüne gönderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlarhakkında yasal işlem yapılacaktır.

16-Hizmetiçi eğitimplanında yer almayan, ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen plan dışıek faaliyetlere ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesiiçin faaliyetin başlayacağı tarihten en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerleİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

17- Giderleri kendileriveya kurumlarınca karşılanmak kaydıyla;

a) Özel öğretim kurumları, özel öğrenciyurtları ve benzer statüdeki kurumlarda görevli personel, kurum amirleri veilgili birim teklifleri ile,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındagörev yapan personel, kurum amirlerince doğrudan İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne teklifleri ile,

c) Kuzey KıbnsTürk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen veyöneticiler kendi kurumlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

d)Bakanlığımızca yurt dışındagörevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinlisayılacakları dönemlerde bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla hizmetiçieğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

18-İlgili birimtarafından süresi içerisinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler İnsanKaynakları Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptaledilecektir.

19-Hizmetiçi eğitimfaaliyetlerine çağrılanlar, eğitim merkezine eş ve çocuklarınıgetirmeyeceklerdir.

20-Hizmetiçi EğitimPlanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanacaktır.Katılımcılar hizmetiçi eğitim ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymaları halindeaşağıdaki telefon ve adreslerden ulaşabileceklerdir.

İletişim Bilgileri:

İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü

Atatürk Bulvarı 06648Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 4131569-4133810-4132822- 4133811-1431861-Faks:0312 4180771 E-posta:ikg_egitim@meb.gov.tr- İnternet Adresi: http://ikgm.meb.gov.tr

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI ve yetki devri konulu yazısı.

Merkezi 2017 Yılı Genel Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Merkezi 2017 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İdarecilerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı Fatih Projesi Hizmetiçi Eğitimleri Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi DYS Hizmetiçi Eğitimleri Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Diğer Hizmetiçi Eğitim Planları temin edildikçe dosyamıza eklenecektir. Kendi ilinizdeki Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planları için il milli eğitim müdürlüğünün internet sitesine bakınız.

Ahmet KANDEMİR

 


Memurlar.Net - Özel

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim